W odpowiedzi na pismo Prezesa ZMP z 3 grudnia ub.r. Prezes URE informuje w piśmie z 22 stycznia br. o przeprowadzeniu postępowań wyjaśniających oraz o zmianach ustawy o podatku akcyzowym.

W załączeniu publikujemy pismo Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, będące odpowiedzią na pismo Prezesa ZMP w sprawie wniosku o zbadanie cen energii elektrycznej i podjęcie stosownej interwencji w celu zapewnienia zrównoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców energii.

Prezes URE informuje w nim m.in. o tym, że nie ma uprawnień do kontroli wszystkich zachowań uczestników działających na zorganizowanej platformie obrotu (nad Towarową Giełdą Energii S.A. nadzór sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego), tym bardziej jeżeli zachowania te noszą znamiona spekulacji, która w świetle przepisów prawa nie jest zabroniona. Prezes URE może podjąć działania określone w ustawie Prawo energetyczne w przypadku powzięcia informacji o konkretnych działaniach określonych podmiotów, które mogą stanowić uzasadnione podejrzenie manipulacji lub próby manipulacji na rynku. Jednocześnie do ustawowych zadań Prezesa URE nie należy monitorowanie rynku krajowego w zakresie podejrzenia manipulacji lub próby manipulacji.

Jednocześnie w piśmie wskazano, że Prezes URE na bieżąco monitoruje aktualną sytuację na hurtowym rynku energii zarówno w obszarze rynku giełdowego organizowanego przez TGE, jak i w zakresie kontraktów bilateralnych. Możliwą przyczyną wzrostu cen energii może być w pewnym stopniu nie tylko ewentualna manipulacja na rynku, ale również czynniki o charakterze fundamentalnym.

Prezes URE po dokładnej analizie dokumentów i materiałów uznał przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego związanego z ewentualnymi możliwymi próbami manipulacji na rynku. Zarządził przeprowadzenie w terminie od 2 lipca ub.r. do 2 stycznia br. postępowania wyjaśniającego. Dokumentacja zgromadzona w tym postępowaniu została skierowana do prokuratury. 19 grudnia ub.r. zarządzono kolejne postępowanie wyjaśniające dotyczące działań uczestników rynku na TGE S.A. w odniesieniu do kontraktów rocznych z dostawami energii elektrycznej na 2019 r. (Postępowanie to może trwać nie dłużej niż 6 miesięcy.)

Prezes URE poinformował również, że w związku z dynamicznymi wzrostami cen energii, w 28 grudnia 2018 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy po podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 stycznia 2019 r., która wprowadza następujące zmiany:

Art. 5. 1. W 2019 r. ceny i stawki opłat zawarte w taryfie lub zbiorze cen i stawek opłat za energię elektryczną opracowywanym przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzanym jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców, zwanym dalej „cennikiem energii elektrycznej”, przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się:
1) przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej – określa się w wysokości nie wyższej niż ceny i stawki opłat brutto stosowane w dniu 31 grudnia 2018 r., uwzględniając zmniejszenie stawek opłaty przejściowej, o której mowa w art. 11b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2;
2) obrotem energią elektryczną – określa się w wysokości nie wyższej niż ceny i stawki opłat brutto stosowane w dniu 30 czerwca 2018 r., uwzględniając zmniejszenie stawki podatku akcyzowego na energię elektryczną, o której mowa w art. 89 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2. W przypadku gdy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ceny i stawki opłat w taryfie lub cenniku energii elektrycznej na 2019 r. zostały ustalone na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przedsiębiorstwo energetyczne, w terminie do dnia 30 stycznia 2019 r., wystąpi do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej „Prezesem URE”, z wnioskiem o zmianę taryfy lub uwzględnia w cenniku energii elektrycznej ceny i stawki opłat ustalone zgodnie z ust. 1.
3. Przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane do uwzględnienia cen i stawek opłat, o których mowa w ust. 1, w rozliczeniu z odbiorcą za okres od dnia 1 stycznia 2019 r.

Art. 6. 1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, które po dniu 30 czerwca 2018 r. zawarło umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowe:

1) z ceną lub stawką opłaty wyższą od ceny lub stawki opłaty wynikającej z ostatnio obowiązującej umowy, albo
2) po raz pierwszy z odbiorcą końcowym, z ceną lub stawką opłaty wyższą niż cena lub stawka opłaty wskazana w taryfie lub cenniku energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
– jest obowiązane do zmiany warunków tej umowy nie później niż do dnia 1 kwietnia 2019 r., ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2019 r.