ZMP na Zespole ds. Infrastruktury KWRiST wskazało na konieczności ustalenia katalogu dokumentów strategicznych przygotowywanych przez JST, które muszą być opiniowane przez Komisję Wspólną.

Związek Miast Polskich - podczas posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska 27 sierpnia - wskazał na konieczności ustalenia katalogu dokumentów strategicznych przygotowywanych przez JST, które są przekazywane do opiniowania przez KWRiST.

Obowiązujące przepisy wskazują, że pod obrady Komisji Wspólnej kierowane powinny być wszystkie dokumenty strategiczne opracowane przez JST. I tu pojawia się problem. Jak pokazuje praktyka, przepis ten jest na tyle nieprzejrzysty, że niektóre samorządy do zaopiniowania przez KWRiST podsyłają wszystkie rodzaje dokumentów dotyczących różnych strategii, ale zdecydowana większość w ogóle ich nie wysyła. Brak tej opinii może jednak skutkować tym, że dokument może zostać uznany za nieważny.

Przedstawicielka MIiR przyznała, że przepis musi być doprecyzowany, bo jest niejasny. Reprezentant ZMP zaproponował, aby KWRiST opiniowała tylko dokumenty strategiczne regionalne i subregionalne. Z kolei Ministerstwo zwracało uwagę, że Komisja Wspólna powinna opiniować także programy, których wartość założonych działań przekracza np. 100 mln zł. Ustalono, że strona samorządowa przygotuje projekt uchwały, która byłaby stanowiskiem KWRiST.

Co do konieczności tworzenia strategii rozwoju lokalnego, trwa dyskusja, czy powinny być one obowiązkowe, czy nie. Uzgodniono z MIiR, że pojawi się nowelizacja przepisów, która będzie mówić, że samorządy lokalne mogą opracowywać strategie.