Związek Miast Polskich negatywnie zaopiniował podczas posiedzenia Zespołu ds. Edukacji KWRiST proponowany podział środków z 0,4% rezerwy subwencji ogólnej dla JST.

Marek Wójcik, pełnomocnik Zarządu ZMP ds. legislacyjnych wielokrotnie sygnalizował podczas posadzeń Zespołu ds. Edukacji KWRiST, że Związek nie zaakceptuje różnicowania JST, w zakresie dostępu do środków z rezerwy subwencji oświatowej, dyskryminującego miasta.

Zdaniem przedstawiciela ZMP, konieczne jest dokonanie w propozycji MEN dotyczącej podziału środków z 0,4 rezerwy subwencji ogólnej dla JST niezbędnych korekt wysokości kwot dla poszczególnych JST. Kwota subwencji oświatowej jest bowiem mocno zaniżona w stosunku do potrzeb. W zaprezentowanym podczas obrad Zespołu ds. Edukacji 18 września przez MEN materiale pokazano, że dramatycznie wzrasta liczba uczniów z niepełnosprawnościami, np. zaburzeniami autyzmu i Aspergera. Problemem jest też nauczanie indywidualne (w Lublinie np. jest 400 uczniów z niepowodzeniami szkolnymi, którzy są kształceni indywidualnie).

Na dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r., JST otrzymają jednak nie 100%, ale tylko 65,62% wnioskowanej kwoty. Przy czym wiele samorządów występowało nawet o mniejszą sumę niż im się z wyliczeń należała. - Ta propozycja jest jednak nieuczciwa, bo wykorzystuje słabsze samorządy. Trzeba dać szansę przeliczenia ponownie i korekty wniosku, aby otrzymać właściwą kwotę – podkreślał M. Wójcik. - Nie akceptujemy ograniczenia środków należnych samorządom z tytułu zwiększenia zadań szkolnych i pozaszkolnych. Oczekujemy od MEN działań, które doprowadzą do uruchomienia dodatkowych środków z budżetu państwa na przekazanie samorządom 100 % należnych środków z tytułu zwiększenia zadań szkolnych i pozaszkolnych.

Warto przypomnieć, że będzie jeszcze II tura naboru wniosków – 30 września br. – i JST powinny móc, wnioskując do niej, jeszcze raz przeliczyć i wystąpić o wyrównanie tego, co ewentualnie wcześniej straciły, podając niższą kwotę. Należy występować o pełną kwotę wynikająca z wyliczenia z algorytmu. W opinii przedstawiciela ZMP, samorządy nie mogą ponosić konsekwencji, że z tej rezerwy wydano np. 66 mln zł na pracownie przyrodnicze, których powstanie było spowodowane przez wprowadzenie reformy edukacji. Takie wydatki powinny być ponoszone z innej, rządowej puli.

ZMP zwróciło się z prośbą do MEN o przekazanie samorządom terytorialnym przejrzystej informacji na temat metodologii naliczania środków z rezerwy, zawierającej jednoznaczne potwierdzenie, że JST mogą otrzymać środki wskazywane przez resort, jako skutki finansowe, chyba że same decydują się na wnioskowanie o niższą kwotę. Na podstawie tej informacji samorządy mogłyby wnosić o ewentualną korektę wcześniejszych wniosków, która mogłaby nastąpić wraz z II turą rozdysponowywania środków na zwiększenie zadań szkolnych i pozaszkolnych. Zdaniem Związku, tylko tego typu działanie zapewni przejrzysty i sprawiedliwy podział środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018.
(MW, JP)