Związek Miast Polskich przyjął stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o ochronie zwierząt, w którym mimo uwag popiera regulacje jako docelowe rozwiązanie problemu bezdomności zwierząt.

Proponowane w ustawie o ochronie zwierząt regu­lacje mają na celu podniesienie jakości ochrony zwierząt oraz rozwiązanie problemu bezdomności zwierząt. Zdaniem Związku Miast Polskich projekt wprowadza szereg nowych definicji do ustawy o ochronie zwierząt. Zdefiniowane zostają nowe pojęcia: pies rasowy, kot rasowy, kot wolnobytujący, kolczatka czy ślepe mioty. Dodatkowo zmianie ulega dotychczasowa definicja zwierząt bezdomnych, zwierząt wykorzy­stywanych do celów specjalnych i schroniska dla zwierząt.

W przyjętym stanowisku ZMP zgłosiło kilka zasadniczych uwag do projektu. Na przykład zgodnie z nowym brzmieniem definicji schroniska dla zwierząt obowiązkiem schroniska będzie przyjmowanie także zwierząt gospodarskich. Proponowana zmiana spowoduje konieczność dostosowania pomieszczeń schroniska do przyjmowa­nia zwierząt gospodarskich, co generuje dodatkowe koszty dla samorządów.

Problematyczna okazuje się również zmodyfikowana definicja znęcania się nad zwierzęciem. Aktualnie przez znęcanie należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień. Projekt ustawy przewiduje, że znęcaniem jest zadawanie albo dopuszczenie do zadawania bólu lub cierpień (wyłączono świadomość sprawcy). Na szczególną uwagę zasługuje rozszerzenie katalogu czynów uznanych za znęcanie się nad zwierzętami poprzez zakaz stosowania na budynkach elementów urządzeń mogących powodować zranienie lub okaleczenie ptaków. Wyłączenie świadomego dopuszczenia do zadawania bólu zwierzętom może prowadzić do sytuacji, gdzie właściciel budynku zostanie
posądzony o znęcanie się nad zwierzęciem w sytuacji, gdy ptak zostanie ranny w wyniku np. istniejącej wadliwej instalacji budynku. W opinii ZMP proponowany zapis jest bardzo rygorystyczny.

Policja, straż gminna lub przedstawiciele organizacji społecznej w asyście policji lub straży gmin­nej zostają uprawnieni do wejścia na teren prywatny posesji bez zgody lub pomimo sprzeciwu jej właściciela. Taki scenariusz przedstawiają zmiany w przepisach dotyczących czasowego odebrania właścicielowi lub opiekunowi zwierzęcia z powodu znęcania się nad nim. Zmiana budzi poważne wątpliwości w związku ze zgodnością zapisów z Konstytucją, a także w związku z nowym brzmieniem definicji znęcania się nad zwierzęciem.

Mimo uwag Związek Miast Polskich uważa w stanowisku, że zaproponowane regulacje stanowią krok w stronę docelowego rozwiązania problemu bezdomności zwierząt na poziomie gminy i zwracają uwagę na jakość ochrony zwierząt w naszym kraju. Należy jednak zauważyć, że projekt pozbawiony jest pier­wotnie zapowiadanych zapisów o zakazie organizacji pokazów cyrkowych z udziałem zwierząt, z czym większość gmin się utożsamia.