Za 26 mln zł Nowa Dęba rozbuduje i zmodernizuje oczyszczalnię ścieków i sieć kanalizacyjno-sanitarną oraz zbuduje przepompownię ścieków. Przedsięwzięcie zakończy się do końca 2020 roku.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa przepompowni ścieków – to zadania, które zrealizuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Dębie w wojewódzkie podkarpackim. Projekt wart 26 mln zł, otrzyma dofinansowanie ze środków NFOŚiGW. Będzie to ponad 21 mln zł pożyczki z programu Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Przedsięwzięcie „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozbudowa sieci wodociągowej w aglomeracji Nowa Dęba” potrwa do końca 2020 r. i skorzystają na nim mieszkańcy gminy Nowa Dęba.
W ramach projektu zaplanowano rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków (docelowa nominalna średniodobowa przepustowość modernizowanej oczyszczalni ścieków – 4 000 m3/d, nominalna średniodobowa przepustowość modernizowanej oczyszczalni ścieków po modernizacji – 24 500 RLM), a także modernizację sieci kanalizacji sanitarnej o długości 1,49 km i budowę przepompowni ścieków.
Umowę w sprawie dofinansowania w formie pożyczki podpisano 21 grudnia 2017 r.