27 lutego 2017 r. NSA podjął korzystną dla gmin uchwałę dotyczącą problematyki komunalizacji przez gminy mienia państwowego znajdującego się we władaniu Polskich Kolei Państwowych.

Pod koniec lutego 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów podjął uchwałę dotyczącą - szczególnie istotnej dla wszystkich gmin w Polsce - problematyki komunalizacji mienia państwowego znajdującego się we władaniu przedsiębiorstwa PKP.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że pozostawanie nieruchomości we władaniu przedsiębiorstwa PKP bez udokumentowanego prawa oznacza, że nieruchomość ta należała w dniu 27 maja 1990 r. do rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego. Wydana przez NSA uchwała jest wiążąca dla wszystkich składów sądów administracyjnych orzekających w podobnych sprawach.

Uchwała oznacza, że gminy, na terenie których znajdują się takie nieruchomości, powinny wystąpić o wydanie na ich rzecz decyzji komunalizacyjnej, która ma jedynie potwierdzić fakt przejścia prawa własności danej nieruchomości na rzecz gminy w dniu 27 maja 1990 r.

Jednocześnie gminy mają również możliwość wystąpienia do sądu o wynagrodzenie od PKP za korzystanie bez umowy z nieruchomości w tym czasie, chociaż należy liczyć się z tym, że w takim przypadku PKP może bronić się zarzutem zasiedzenia tych nieruchomości.