W trybie telekonferencji prezydenci i burmistrzowie wchodzący w skład Zarządu ZMP pracowali 17 marca nad rozwiązaniem problemów miast w stanie zagrożenia epidemicznego oraz rekomendacjami dla rządu.

17 marca odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Zarządu ZMP w sprawie stanu zagrożenia epidemicznego. Prezydenci i burmistrzowe obradowali w trybie telekonferencji. Zarząd Związku rozpatrywał problemy zgłoszone przez poszczególne miasta i pracował nad przygotowaniem pakietu rekomendacji dla rządu, które pomogą lepiej zorganizować i usprawnić pracę urzędów oraz funkcjonowanie całych społeczności lokalnych.

Problemy miast i gmin dotyczą m.in.:

  1. terminów załatwiania setek tysięcy spraw urzędowych, wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej;
  2. innych terminów wynikających z obowiązującego prawa w tym zwłaszcza obligujących samorządy do sporządzania sprawozdań, przeprowadzania zebrań, konsultacji itp.;
  3. kondycji finansowej samorządów, która od początku roku jest już poważnie osłabiona z powodu ubiegłorocznych zmian ustawowych, a która w tej chwili jest dodatkowo zagrożona ze względu na spodziewane opóźnienia w płatnościach podatków i opłat lokalnych oraz dalsze zmniejszenia wpływów z PIT i CIT, w których samorządy mają udziały;
  4. zawieszenia działalności organów stanowiących JST w sytuacji zakazu zebrań i zgromadzeń, ale również z powodu powszechnie występujących obaw o stan zdrowia; wymaga to pilnego wprowadzenia przepisu umożliwiającego wójtom, burmistrzom i prezydentom wykonywa­nie obowiązków rad, które nie są przez nie realizowane, a także podejmowanie jedno­osobowo decyzji, do których zwykle potrzebna jest zgoda organu stanowiącego;
  5. spowolnienia gospodarczego, dotykającego także gospodarkę komunalną, która jest częścią gospodarki kraju; wprowadzany pakiet osłonowy musi dotyczyć również tych podmiotów gospodarczych, ponieważ to właśnie one zapewniają codzienną, bieżącą obsługę ludności w egzystencjalnych dziedzinach życia (woda, ścieki, ciepło, transport publiczny itp.).

Zarząd Związku podkreślał, w jak trudnej sytuacji - w porównaniu z rządem - są samo­rządy. Rząd dysponuje bowiem wielomiliardowymi środkami przeznaczonymi specjalnie na finansowanie skutków epidemii, samorząd natomiast nie ma żadnych rezerw.

Zwrócono także uwagę na szereg innych lokalnych problemów, które wiążą się z nadzwyczajną sytuacją w kraju; będą one na bieżąco przekazywane stronie rządowej.