Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór na konsultantów ds. metodologii narzędzi badawczych dot. ekonomii społecznej.

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór trzech konsultantów ds. metodologii narzędzi badawczych w ramach projektu „Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej”.

1. Informacje podstawowe.
W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Głównym Urzędem Statystycznym realizuje projekt pn. „Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej”
Projekt będzie realizowany do 2020 r., a jego głównym celem jest stworzenie trwałego i kompleksowego systemu monitorowania sektora ekonomii społecznej.

Zakres kluczowych działań w projekcie obejmuje:
- wyznaczenie zakresu podmiotowego sektora ekonomii społecznej;
- dokonanie identyfikacji i analizy użyteczności istniejących źródeł danych o podmiotach ekonomii społecznej;
- wyznaczenie luk informacyjnych w oparciu o dostępne dane i zakres pożądanych danych;
- opracowanie metodologii gromadzenia, integracji i przetwarzania istniejących danych;
- pilotażowe zebranie brakujących danych;
- opracowanie kart wskaźników do systemu monitorowania ekonomii społecznej;
- budowa i udostępnienie narzędzia informatycznego, które będzie gromadzić, przetwarzać, a następnie publikować na stronie internetowej dane dot. sektora ES pozyskane w ramach jego monitorowania;
- szkolenia dla pracowników instytucji publicznych i informatoriów statystycznych.

W ramach projektu funkcjonuje zespół specjalistów, merytorycznie odpowiedzialny za stworzenie koncepcji i wdrożenie systemu monitorowania ES.

Mając na uwadze silne zakorzenienie podmiotów ekonomii społecznej w strukturach lokalnych i związane z tym potrzeby informacyjne samorządów lokalnych w zakresie pozyskiwania kompleksowych i rzetelnych informacji o sektorze ekonomii społecznej, w ramach projektu przewidziano nabór trzech konsultantów ds. metodologii narzędzi badawczych, posiadających wiedzę z zakresu problematyki ekonomii społecznej, a także doświadczenie w zakresie metodologii narzędzi badawczych oraz funkcjonowania struktur jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji samorządowych.

2. Zamawiający
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego
Ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

3. Wykonawca zadania.
Wykonawcą zadania może być podmiot lub osoba fizyczna posiadająca wiedzę z zakresu problematyki ekonomii społecznej, a także doświadczenie w zakresie metodologii narzędzi badawczych oraz funkcjonowania struktur jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji samorządowych.

4. Zakres zadań konsultantów ds. metodologii narzędzi badawczych:
- uczestnictwo w bieżących pracach realizowanych w projekcie,
- uczestnictwo w wybranych spotkaniach zespołu specjalistów,
- opiniowanie wskazanych rezultatów pracy zespołu specjalistów,
- sporządzanie ekspertyz na temat wskazanych zagadnień związanych z realizacją projektu,
- udział w spotkaniach konsultacyjnych i szkoleniach zaplanowanych do realizacji w projekcie.

5. Wymagania wobec kandydatów.
- wykształcenie wyższe,
- znajomość problematyki ekonomii społecznej,
- doświadczenie w zakresie metodologii narzędzi badawczych,
- doświadczenie w zakresie funkcjonowania struktur jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji samorządowych.

6. Forma zatrudnienia.
Umowa cywilnoprawna, 50h/miesiąc.

7. Składanie ofert.
Oferta powinna zawierać:
- CV
- dokumentację potwierdzającą doświadczenie w zakresie wymogów przedstawionych w przedmiotowym ogłoszeniu.

Oferty prosimy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: marta.bernacik@mrpips.gov.pl do dnia 23 stycznia 2017 r. W temacie maila należy wpisać „nabór konsultantów ds. metodologii narzędzi badawczych”.

8. Kryteria wyboru oferty
O wyborze oferty będą decydowały następujące kryteria:
- doświadczenie oferenta,
- znajomość problematyki ekonomii społecznej,
- cena.

Wybór konsultantów nastąpi na podstawie analizy nadesłanych ofert przez komisję złożoną z pracowników Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Urzędu Statystycznego.
Po wyborze wykonawcy, zastrzegamy sobie możliwość negocjacji warunków i ceny zamówienia.
Zgłoszenia złożone po terminie oraz zgłoszenia nie spełniające kryteriów podanych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

9. Kontakt

Wszelkich informacji dotyczących naboru udziela Pani Marta Bernacik, e-mail: marta.bernacik@mrpips.gov.pl, tel.: 22 693 47 67.