Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przedstawia wstępne propozycje zasad i kryteriów dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej dróg krajowych w miastach na prawach powiatu.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przedstawia wstępne propozycje zasad i kryteriów służących do oceny i weryfikacji wniosków na dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w roku 2018 (w załączeniu).

Nie są to jeszcze ostateczne zasady. Przewiduje się jednak, że nie ulegną one znaczącym zmianom (będą jeszcze opiniowane przez stronę samorządową KWRiST). Miasta, które chcą skorzystać z tego dofinansowania z subwencji w przyszłym roku, mają dzięki temu czas na przygotowanie projektów inwestycyjnych. Pieniądze te mają stanowić bowiem uzupełnienie środków pochodzących z budżetu zarządcy drogi (współfinansowanie), dlatego ważne jest tak wczesne informowanie miast o możliwościach ubiegania się o dofinansowanie z tej rezerwy, co pozwoli właściwie planować wydatki i uwzględnić je w uchwałach budżetowych.

Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznacza się na dofinansowanie:

  • inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu;
  • utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę (wskazanych przez ministra właściwego ds. transportu);
  • remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

Zaproponowany termin składania wniosków o dofinansowanie ma upływać 10 lutego 2018 r.

Przekazując ten materiał (w załączeniu), mamy nadzieję, że pomagamy miastom w przygotowaniu jak najlepszych projektów.