W ramach realizacji pilotażu programu Mieszkanie Plus, BGK Nieruchmości zaprasza do składania ofert sprzedaży działek gruntu pod zabudowę wielorodzinną.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY DZIAŁEK GRUNTU pod zabudowę wielorodzinną


1. W związku z planowanym zakupem działek gruntu dla inwestycji budownictwa mieszkaniowego w pilotażowych projektach programu Mieszkanie Plus, BGK Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ludnej 2 (dalej: BGKN) zaprasza osoby fizyczne i prawne do składania ofert dotyczących sprzedaży nieruchomości.
2. Wymagania dotyczące składanych ofert:

1) lokalizacja gruntu w sieci obsługi transportowej (komunikacja miejska, kolej miejska) miast: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Sopot, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra;
2) możliwość wybudowania nie mniej niż 150 mieszkań;
3) funkcja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (w planie miejscowym lub w decyzji o warunkach zabudowy);
4) właściwości fizyczne i użytkowe gruntu pozwalające na wybudowanie na tym gruncie budynków mieszkalnych wielorodzinnych;
5) uregulowany stan prawny (założona księga wieczysta, brak roszczeń);
6) dostęp do drogi publicznej;
7) możliwość przyłączenia do istniejących sieci uzbrojenia terenu: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej, ciepłowniczej lub gazowej;
8) nieuciążliwe otoczenie i sąsiedztwo, a w szczególności bez źródła hałasu i zanieczyszczenia środowiska.

3. Oferty należy składać do dnia 17. 02. 2017 r. w formie elektronicznej na adres grunty@bgkn.pl oraz pisemnej w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 17.00, w siedzibie BGKN przy ul. Ludnej 2 w Warszawie (00-406), w kancelarii BGKN lub listownie. Ofertę pisemną należy złożyć w zamkniętej kopercie. Kopertę należy opisać: BGK Nieruchomości S.A. ul. Ludna 2, 00-406 Warszawa, podać imię i nazwisko/ nazwę i adres Oferenta oraz oznaczyć: „Oferta sprzedaży działek gruntu w programie Mieszkanie Plus”. Rozpatrywane będą tylko oferty złożone w obu formach – elektronicznej i pisemnej.
4. Oferta powinna zawierać: dane Oferenta, datę sporządzenia oferty, proponowaną cenę sprzedaży, wskazanie okresu związania ofertą od dnia złożenia, nie krótszego niż 90 dni, oraz szczegółowy opis oferowanej nieruchomości według wymagań opisanych w ust. 2 punkty od 1) do 8) powyżej wraz z dokumentami potwierdzającymi stan nieruchomości (adres nieruchomości, wydruk z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej, decyzja o warunkach zabudowy lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).
5. BGKN zastrzega sobie prawo odstąpienia od nabycia zaoferowanej nieruchomości na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
6. W razie pytań związanych z niniejszym Zaproszeniem prosimy o kontakt: nr tel 721-609-387 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.