Włoskie miasto Piza poszukuje partnerów do projektu w programie INTERREG Europa; oś priorytetowa 1 „Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji”.

Projekt, który jest wspierany przez region Toskania, będzie dotyczył działań poświęconych wzajemnemu uczeniu i wymianie wiedzy pomiędzy władzami publicznymi, politykami, centrami innowacji i będzie skoncetrowany na kreowaniu czynników wspomagających przejście gospodarki w stronę czwartej rewolucji przemysłowej oraz na roli jaką odgrywają w tym procesie centra innowacji.

Poszukiwani partnerzy:
• krajowe, regionalne i lokalne władze publiczne odpowiedzialne za stymulowanie wszelkich form innowacji;
• regionalne agencje innowacji;
• uniwersytety, instytuty wiedzy i instytuty badawcze oraz instytucje szkolnictwa wyższego;
• operatorzy parków naukowo-technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości i centrów innowacji;
• interesariusze i organizacje reprezentujące małe i średnie przedsiębiorstwa;
• inne organy władzy publicznej, podmioty prawa publicznego lub prywatne instytucje non-profit zaangażowane w rozwój regionalnych infrastruktur i zdolności innowacyjnych oraz rozwój regionalnego łańcucha innowacji.

Przewidywany czas trwania projektu: 3-5 lat
Ostateczny termin na przesyłanie zgłoszeń : 15 czerwca 2017 roku

Kontakt:
Małgorzata Sylla
malgorzata.sylla@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu