Komisja Europejska dąży do zwiększenia możliwości dla młodych ludzi i zaostrzenia walki z bezrobociem młodzieży za pomocą szeregu różnych środków, powołując min. Europejski Korpus Solidarności.

W opinii autorstwa Pawła Grzybowskiego, burmistrza Rypina, (PL/EKR) Europejski Komitet Regionów (KR) podkreśla, że głównymi celami polityki młodzieżowej UE powinny być zapewnienie równych szans, promowanie integracji społecznej i poprawa konkurencyjności młodych ludzi na rynku pracy.

W opinii sporządzonej przez Pawła Grzybowskiego, przyjętej na sesji plenarnej 11 maja, zaapelowano o rozwój współpracy z sektorem prywatnym i publicznym w celu lepszego dopasowania umiejętności pracowników do potrzeb rynku pracy. Podkreślono, że realizacja różnych inicjatyw wymaga bardziej stanowczych działań samorządów lokalnych i regionalnych, gdyż posiadają one wiedzę i znajomość specyfiki lokalnej i regionalnej danego obszaru.

Europejski Korpus Solidarności jest nową inicjatywą UE adresowaną do ludzi młodych w wieku 18–30 lat, która oferuje możliwość wolontariatu lub pracy przez okres od dwóch do dwunastu miesięcy przy projektach przynoszących korzyści społecznościom i mieszkańcom w całej Europie. Po zakończeniu procesu rejestracji online uczestnicy mogą zostać zaproszeni do przyłączenia się do wielu różnych projektów, takich jak pomoc w zapobieganiu klęskom żywiołowym lub przy odbudowie, praca w ośrodkach dla osób ubiegających się o azyl czy też rozwiązywanie różnorakich problemów w społecznościach lokalnych. Do tej pory zgłosiło się ponad 27 tys. młodych ludzi.

„Zwracam się do Komisji, by przeznaczyła odpowiednie środki na Europejski Korpus Solidarności, nie narażając w żaden sposób wdrażania pomyślnych programów takich jak Erasmus+. Uważam, że umożliwienie młodzieży zdobycia dodatkowych umiejętności za pośrednictwem pracy i wolontariatu przynosi korzyści zarówno sektorowi publicznemu, jak i prywatnemu. Dlatego też pragnę zwrócić uwagę na znaczenie współpracy z sektorem prywatnym w celu połączenia środków prywatnych i publicznych dostępnych na inicjatywy Europejskiego Korpusu Solidarności” – stwierdził burmistrz miasta Rypin, Paweł Grzybowski.

W opinii podkreśla się konieczność utworzenia narzędzi monitorowania i wspierania młodych uczestników w celu zapewnienia jakości działań oferowanych w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, a także zapewnienia odpowiednich szkoleń i przygotowania młodych ludzi do różnych działań. Ponadto organizacje przyjmujące powinny działać zgodnie z takimi zasadami i normami, jak te określone w Europejskiej karcie na rzecz jakości staży i przygotowania zawodowego, aby zagwarantować wysokiej jakości pośrednictwo pracy.

źródło: www.cor.europa.eu