Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju uruchomiło 6 maja br. nabór wniosków (tzw. zarysów projektów) do programu „Rozwój lokalny”. Będzie on trwał do 22 lipca 2019 r. do godziny 16:15.

Celem programu „Rozwój lokalny”, który został zainaugurowany 26 kwietnia w Warszawie, jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości życia dla wszystkich mieszkańców średnich i małych miast. Związek Miast Polskich w ramach tego programu będzie realizował w latach 2019-2024 największy w Polsce projekt szkoleniowo-doradczy dla samorządów małych i średnich miast pod nazwą „Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityki rozwoju”.

Miasta, szczególnie małe i średnie znajdujące się w gorszej sytuacji niż większe ośrodki, borykają się z szeregiem problemów natury środowiskowej, gospodarczej, społecznej czy instytucjonalnej. Potrzebne są kompleksowe i skoordynowane działania, żeby między innymi poprawić jakość powietrza, dostosować się do zmian klimatycznych, zatrzymać negatywne trendy depopulacyjne, odpowiedzieć na potrzeby starzejącego się społeczeństwa, stworzyć dobre warunki do rozwoju przedsiębiorczości czy wzmocnić wydajność lokalnej administracji. Mieszkańcy oczekują miast jako miejsc przyjaznych do życia, a Program Rozwój lokalny, finansowany w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014 - 2021, wspiera samorządy w dążeniach do osiągnięcia tego celu.

Operatorem Programu jest: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Całkowity budżet Programu: 117,6 mln € W tym: Grant: 100 mln € Wkład krajowy: 17,6 mln €

Wartość dofinansowania: wybrane do dofinansowania projekty otrzymają granty w wysokości od 3 do 10 mln euro

Poziom dofinansowania: do 100% kosztów kwalifikowalnych

Beneficjenci: małe i średnie miasta zakwalifikowane przez Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do grona 255 miast z najtrudniejszą sytuacją społeczno-gospodarczą.

Lista kwalifikowalnych miast

Partnerstwa: ze względu na kompleksowy charakter projektów możliwa i zalecana jest realizacja projektów zarówno w partnerstwie międzysektorowym jak i międzysamorządowym (krajowym i zagranicznym – z jednostkami z Państw - Darczyńców, tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu).

Charakter projektów: kompleksowe projekty rozwojowe (infrastrukturalne i miękkie), w tym działania na rzecz wzmacniania/podnoszenia zdolności administracji lokalnej, służące realizacji długookresowych, zintegrowanych celów rozwojowych miasta.

Wszystkie informacje o naborze są dostępne na http://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-fundus...