Do 14 września trwa nabór do 56. edycji Konkursu o Nagrodę Ministra za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Minister Inwestycji i Rozwoju prowadzi nabór wniosków do Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego. Nagrody są przyznawane corocznie, przy czym w każdej z dziedzin może być przyznana jedna nagroda, w formie statuetki oraz trzy wyróżnienia, w formie dyplomów. Wnioski wraz z dokumentami można składać do 14 września 2018 r.

Założeniem Konkursu jest wyłonienie i upowszechnienie najwybitniejszych rozwiązań charakteryzujących się wysokimi walorami jakościowymi i ekonomicznymi. Konkurs będzie miał duże znaczenie w upowszechnianiu i promowaniu wybitnych rozwiązań twórczych w dziedzinach mających bardzo duży wpływ na podnoszenie poziomu polskiego budownictwa.

Przedmiot Konkursu

Architektura i budownictwo

Przedmiotem konkursu są:

  • projekty zrealizowanych, przebudowanych lub wyremontowanych obiektów budowlanych i ich zespołów, ze szczególnym zastosowaniem nowatorskich rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych;
  • projekty zrealizowanych obiektów infrastrukturalnych ze szczególnym zastosowaniem rozwiązań przyjaznych środowisku;
  • projekty zastosowanych w praktyce budowlanej nowatorskich rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych;

już wdrożone i nie upłynęło więcej niż 3 lata od rozpoczęcia użytkowania.

W Konkursie mogą uczestniczyć osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce stworzyli lub współtworzyli projekty stanowiące osiągnięcia twórcze z dziedziny architektura i budownictwo, będące przedmiotem Konkursu.

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Przedmiotem konkursu są:
  • koncepcje architektoniczno-urbanistyczne przestrzeni publicznej, miejskiej, zurbanizowanej realizujące ideę miasta zwartego, ze szczególnym uwzględnieniem: potrzeb ochrony wartości wysoko cenionych, w tym walorów i potrzeb ochrony środowiska, zagadnień niskoemisyjności itp., problematyki projektowania uniwersalnego - jeśli nie upłynęło więcej niż 3 lata od sporządzenia;
  • projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - jeśli nie upłynęło więcej niż 3 lata od przyjęcia;
  • projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego realizujące ideę miasta zwartego, ze szczególnym uwzględnieniem: potrzeb ochrony wartości wysoko cenionych, w tym walorów i potrzeb ochrony środowiska, zagadnień niskoemisyjności itp., problematyki projektowania uniwersalnego - jeśli nie upłynęło więcej niż 3 lata od przyjęcia;
  • projekty miejscowych planów rewitalizacji, o których mowa w art. 37 f ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, realizujące ideę miasta zwartego, ze szczególnym uwzględnieniem: potrzeb ochrony wartości wysoko cenionych, w tym walorów i potrzeb ochrony środowiska, zagadnień niskoemisyjności itp., problematyki projektowania uniwersalnego - jeśli nie upłynęło więcej niż 3 lata od przyjęcia.
W Konkursie mogą uczestniczyć zespoły autorskie, niezależnie od liczby członków, koncepcji oraz projektów planów i studiów.