Władze Konina szukają nowych form finansowania inwestycji publicznych. Szansy na rozwój miasta upatrują w partnerstwie publiczno-prywatnym. Konsultują możliwość wybudowania w ten sposób cmentarza.

Władze Konina szukają nowych form finansowania inwestycji publicznych. Szansy na rozwój miasta upatrują w partnerstwie publiczno-prywatnym. Pierwszym krokiem jest ogłoszony przez prezydenta dialog techniczny, w ramach którego Miasto chce skonsultować z prywatnymi firmami ich zainteresowanie budową cmentarza przy ul. Marantowskiej w Koninie. Dialog techniczny nie jest jednoznaczny z wyborem wykonawcy, pozwoli on na pozyskanie od jego uczestników informacji w zakresie najlepszych i najkorzystniejszych w aspekcie technicznym, technologicznym, organizacyjnym i ekonomicznym rozwiązań mogących służyć realizacji planowanego przedsięwzięcia. Dopiero jego skutkiem może być realizacja tego zadania przez prywatnego przedsiębiorcę wyłonionego zgodnie z przepisami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

To znaczy, że prywatny inwestor wybudowałby cmentarz, a następnie przez kilkanaście lat czerpałby pożytki z zarządzania nim. Koszt budowy cmentarza to ok. 20 mln zł plus koszty budowy infrastruktury drogowej, oświetlenia oraz kanalizacji. W naszym budżecie nie ma tylu pieniędzy, a potrzeba jest pilna, bo miejsc na terenie istniejących nekropolii wystarczy zaledwie na 2 lata – wyjaśnia Paweł Adamów, zastępca prezydenta Konina. Tymczasem nowy cmentarz zaspokoiłby potrzeby miasta na około 100 lat. Pod jego budowę przeznaczona jest działka nr 312/2 obręb Maliniec w Koninie o powierzchni 20,0251 ha, którą miasto dostało od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W pierwszym etapie budowy cmentarza przewiduje się budowę infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, instalacja elektryczna, sieć ciepłownicza lub gazowa). Powierzchnia grzebalna zajmować będzie 2,1250 ha. Na cmentarzu powinny znajdować się m.in.: budynek administracyjny, dom przedpogrzebowy z kaplicą, budynek gospodarczy, ciągi komunikacyjne.

Miasto planuje też ogłosić dialog techniczny w kwestii budowy amfiteatru (to inwestycja szacowana na około 35 milionów złotych) oraz remontu i adaptacji na cele społeczne zabytkowego Domu Zemełki – w tym przypadku mówimy o kosztach rzędu 12 milionów złotych.