Uzgodniona 28 czerwca propozycja Strony Samorządowej w sprawie zasad ograni-czania deficytu JST (w załączeniu), została wręczona Stronie Rządowej na początku posiedzenia.

 

KOMUNIKAT
z posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
w dniu 29 czerwca 2011 roku

   Uzgodniona 28 czerwca propozycja Strony Samorządowej w sprawie zasad ograni-czania deficytu JST (w załączeniu), została wręczona Stronie Rządowej na początku posiedzenia.

   Zdecydowana większość spraw (28 spośród 33 punktów porządku obrad) została uzgodniona na posiedzeniach Zespołów i przyjęta przez Komisję bez uwag.

    Uwaga Strony Samorządowej, wniesiona do projektu zmian w ustawie o odpowie-dzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, dotycząca zmiany zapisu w art. 26 ustawy, została kierunkowo przyjęta przez Panią Minister Julię Piterę (na-stąpi jeszcze wymiana korespondencji), co spowodowało zmianę opinii Strony Samo-rządowej z negatywnej na pozytywną.

   Nie rozpatrzono projektu założeń do projektu ustawy o niektórych sposobach uni-kania konfliktu interesów. Ustalono, że projekt ponownie trafi na posiedzenie zespołu – jeśli zostanie uzgodniony, zostanie to potraktowane jako stanowisko Komisji; jeśli nie – wróci na posiedzenie plenarne (27 lipca br.). Możliwość uzgodnienia jest nie-wielka, bowiem Pani Minister Pitera proponuje dalsze rozbudowanie procedur „anty-korupcyjnych” do monstrualnych rozmiarów, nie podejmując przy tym zasadniczego kierunku działania, jakim powinno być usuwanie korupcjogennych przepisów z prawa materialnego. Nasze stanowiska są odmienne co do samej filozofii przeciwdziałania korupcji, zatem ich uzgodnienie będzie trudne.

   Strona samorządowa negatywnie zaopiniowała projekt zmiany ustawy o drogach publicznych w części, w której przekazuje się zadania o łącznej wartości ok. 1 mld zł 27 miastom na prawach powiatu, przewidując ich finansowanie w formie dotacji ce-lowej. Finansowanie tych nowych zadań musi nastąpić w 100 %, zatem mogą to być zadania zlecone (wtedy dotacja celowa obejmuje całość kosztów ich wykonania), lub własne, ale wtedy musi nastąpić adekwatny wzrost dochodów własnych, albo być wpro-wadzony zapis, który dla tych dotacji uwzględni art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (to znaczy zniesie próg 80 % finansowania zadań własnych dotacjami).

   Dodatkowo samorządy wniosły postulat, by do listy pojazdów zwolnionych z opłat za korzystanie z dróg krajowych dodać autobusy lokalnego transportu publicznego.

   Strona Samorządowa, popierając m.in. uwagi resortów infrastruktury i środowiska, przedstawiła fundamentalnie negatywną opinię o projekcie ustawy o korytarzach prze-syłowych, wskazując, że jest to kolejna „specustawa”, która wyłącza wpływ władz lo-kalnych na rozlegle inwestycje, mające istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego i za-gospodarowania przestrzeni. Projekt całkowicie ignoruje ustawową podmiotowość gmin i województw w zakresie planowania rozwoju lokalnego i regionalnego.

   Wśród spraw różnych poruszono m.in. kwestię konieczności uwzględnienia w pro-jekcie budżetu państwa na rok 2012 zwiększenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej o koszty związane z objęciem wszystkich sześciolatków obowiązkiem szkolnym. Postanowiono, że sprawa trafi na posiedzenie zespołów oświatowego i finansowego.

   Warszawa, 29 czerwca 2011 r.

 

Andrzej Porawski, sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i ST