W dniu 25 października 2011 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Przestrzennej Związku Miast Polskich.

Pierwszą część spotkania poprowadził Jan Bronś, Burmistrz Oleśnicy, Członek Zarządu Związku Miast Polskich, odpowiedzialny z ramienia Zarządu ZMP za pracę tej Komisji. Przedstawił on m.in. zasady współpracy Komisji z Zarządem Związku oraz Regulamin Komisji. Następnie Marek Goczyński Główny Specjalista w Biurze Mieszkalnictwa w Toruniu, dotychczasowy przewodniczący Komisji Polityki Mieszkaniowej i Przestrzennej, przedstawił sprawozdanie z prac Komisji w poprzedniej kadencji.

Realizując kolejny punkt porządku obrad, Komisja wybrała ze swego grona przewodniczącego. Został nim ponownie Marek Goczyński z Torunia. Komisja zdecydowała, że dokona wyboru dwóch wiceprzewodniczących i sekretarza. Wiceprzewodniczącymi zostali: Władysław Boberek, Zastępca Dyrektora Biura Planowania w Kielcach oraz Katarzyna Bury, Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa w Krakowie. Sekretarzem Komisji została wybrana Ewa Bartosik Zastępca Dyrektora Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu.

Podczas spotkania członkowie dyskutowali na temat ostatniej nowelizacji z dnia 31.08.2011 r. ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego i omówili propozycje zmian ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. Nr 71, poz. 733, z późn. zm. ) oraz ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych ( Dz. U. Nr 251, poz. 1844 z póz. zm. ).

Przewodniczący Komisji Marek Goczyński przedstawił program działania Komisji na bieżąca kadencję oraz zaproponował tematy na dalsze posiedzenia :

1. opracowanie treści ankiety SAS – komunalna gospodarka mieszkaniowa w taki sposób, by po jej wypełnieniu można było precyzyjnie określić zobowiązania gminy w zakresie dostarczenia lokali mieszkalnych, zamiennych, socjalnych tymczasowych pomieszczeń, miejsc noclegowych oraz kwot wpłacanego odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych, a także środków finansowych na remont i budowę lokali socjalnych tymczasowych pomieszczeń,

2. przygotowanie propozycji zmiany następujący ustaw:

  • z dnia 12.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zamianie Kodeksu cywilnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz.266 z późn. zm. ),
  • z dnia 08.12.2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych ( Dz. U. Nr 251, poz. 1844 z późn. zm.),
  • z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego ( Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). d) z dnia 7.07.1994 r.
  • Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm. ),

3. omówienie problemów związanych ze stosowaniem przepisów ustawy z dnia 23.03.2003 r. ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póz. zm. ) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

4. Wypracowanie zasad współpracy z odpowiednimi komisjami Unii Metropolii Polskich, Śląskim Związkiem Gminy i Powiatów,

5. Podjęcie współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się sprawami polityki mieszkaniowej i przestrzennej.

Termin najbliższego posiedzenia Komisji ustalono na pierwszą połowę grudnia w Warszawie.


Ewa Ziółkowska
Biuro ZMP