W dniu 4 kwietnia 2014 roku w Warszawie odbyło się piąte w tej kadencji posiedzenie Komisji Geodezji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej ZMP.

Miejscem obrad była nowa siedziba Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy.

Uczestników spotkania powitali Tomasz Myśliński, Dyrektor Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy, Zastępca Przewodniczącego Komisji Geodezji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej ZMP oraz Roman Rohaczyński, Naczelnik Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Katowice, Przewodniczący Komisji.

Roman Rohaczyński przedstawił działania konsultacyjne podejmowane w związku z przygotowywaną ustawą o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne, które miały miejsce po ostatnim posiedzeniu Komisji. Przewodniczący Komisji poinformował także o uzgodnieniu projektu nowelizacji ustawy przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego (26 marca 2014 roku) z zastrzeżeniem negatywnej opinii w sprawie pomysłu Ministerstwa Finansów dotyczącego finansowania zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Następnie uczestnicy spotkania dyskutowali o konsekwencjach, jakie dla pracy jednostek geodezyjnych w miastach wywoła proponowana nowelizacja ustawy. Obecni na spotkaniu członkowie Komisji postanowili w najbliższym czasie oszacować skutki finansowe oraz organizacyjne planowanych zmian w Prawie geodezyjnym i kartograficznym dla ich samorządów.

Paweł Krawczyk