W dniu 24 maja 2013 roku w Warszawie odbyło się czwarte w tej kadencji posiedzenie Komisji Geodezji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej ZMP.

Na spotkanie zaproszony został Kazimierz Bujakowski, Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii – Główny Geodeta Kraju. Główny Urząd Geodezji i Kartografii reprezentowali także Jacek Jarząbek, Zastępca Głównego Geodety Kraju oraz Witold Radzio, radca GUGiK. W spotkaniu uczestniczyli także Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich oraz Jan Maciej Czajkowski, Współprzewodniczący Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, członek Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Uczestników spotkania powitali Tomasz Myśliński, Dyrektor Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy, Zastępca Przewodniczącego Komisji Geodezji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej ZMP oraz Roman Rohaczyński, Naczelnik Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Katowice, Przewodniczący Komisji Geodezji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej ZMP. Roman Rohaczyński przedstawił działalność Komisji oraz omówił główne tematy spotkania. Kazimierz Bujakowski poinformował natomiast o planowanych zmianach w systemie prawnym dotyczącym geodezji.

Następnie przeprowadzono dyskusję na tematy, które wcześniej zostały zaproponowane Głównemu Geodecie Kraju:

1. Legislacja:

- możliwość dochowania przez starostę wszystkich terminów, wynikających z przyjętych oraz procedowanych aktów prawnych (w kontekście potrzeb kadrowych oraz finansowych, niezbędnych do realizacji zadań,

- uzasadnienie rozszerzania zakresu danych w powiatowych bazach danych oraz źródła pozyskiwania danych,

- przebieg procesu legislacyjnego,

- testowanie wdrażanych rozwiązań prawnych.

2. Systemy informatyczne:

- standaryzacja rozwiązań informatycznych – główne zadanie GGK,

- obowiązek finansowego wsparcia starostów przez GGK w związku z koniecznością znacznych zmian w funkcjonujących systemach informatycznych, związanych z dostosowaniem systemów do wymagań nowych rozwiązań prawnych.

3. Finansowanie:

- zabezpieczenie środków na wykonanie nowych zadań nałożonych na starostę,

- zabezpieczenie środków na realizację zadań, które nie zostały zrealizowane,

- jakość oceny skutków regulacji nowych aktów prawnych – analizy finansowe zmian w ustawie pgik i aktach wykonawczych nie oddają stanu faktycznego,

- konieczność oczywistego wskazania w przepisach prawa, że środki, które pochodzą z udostępniania zgromadzonych w ODGiK materiałów, winny być przeznaczone na PZGiK,

- kwestia wsparcia ODGiK w małych miastach i powiatach ziemskich.

W sierpniu 2013 roku Komisja przygotowała uwagi do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (w załączeniu)

Paweł Krawczyk