1 października 2015 roku Członkowie Komisji Finansów dyskutowali o sytuacji JST po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego UE w sprawie podatku VAT.

Dnia 1 października 2015 roku w Katowicach podczas XIII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów odbyło się posiedzenie Komisji Finansów ZMP. Posiedzenie poświęcone było przede wszystkim sytuacji JST po wyroku Trybunału Konstytucyjnego UE w sprawie podatku VAT w gminach. W spotkaniu uczestniczyła pani prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic oraz przedstawiciel Kancelarii Ziemski & Partners. W początkowej części spotkania uczestniczył także Jarosław Neneman, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, który wysłuchał zdania osób zebranych nt. sytuacji JST po wyroku.
Wśród wielu wypowiedzi dominowały takie, które wskazywały na potrzebę jasnych regulacji w przypadku VATu, tak aby nie żeby trzeba było lawirować w przepisach (powstanie problem konsolidacji, problemem będzie księgowania vat-u). W wyniku wypowiedzi Członków Komisji Dyrektor Biura ZMP zaproponował, żeby Komisja rozważyła powołanie zespołu roboczego, który szczegółowiej zajmie się tą problematyką a następnie wyniki prac przedstawi na posiedzeniu Komisji Finansów. W związku z tym powołano zespół roboczy w skład którego wchodzą:
• Agnieszka Dylewska, Zastępca Naczelnika Wydziału Księgowości UM w Gliwicach - zadeklarowała, że przygotuje wyjściowa listę problemów do rozpracowania
• Małgorzata Ostrowska - Skarbnik Kruszwicy,
• Janina Bronikowska-Radosz, Skarbnik Dąbrowy Górniczej
• Wiesława Łuczak - Skarbnik Piotrkowa Trybunalskiego.
• Do prac zespołu roboczego zostanie zaproszona również Barbara Sajnaj, Skarbnik Poznania.

Komisja ustaliła, że kolejne posiedzenie odbędzie się w Warszawie, w II połowie listopada. Tematem spotkania nadal będzie VAT. Planowany temat do omówienia, tj. opłata od reklam wprawdzie został już rozwiązany przez odpowiednie zapisy w ustawie o dochodach JST, gdzie doprecyzowano, że jest to dochód gminy, a także w projekcie o podatkach i opłatach lokalnych gdzie dano kompetencja dla rady jak ma uchwalić opłatę od reklam, jednak przedstawiciele Łodzi poprosili o omówienie tego tematu w kontekście ścieżek poboru opłat. Dyr. Biura poprosił o przesłanie do Biura ZMP uwag i dokładniejsze przedstawienie tego zagadnienia.

Sporządziła
S.Kluczyńska, Biuro ZMP