Planowane zmiany w Kpa oraz Systemie Rejestrów Państwowych były głównym tematem kolejnego spotkania Komisji Administracji ZMP, które 10 i 11 października odbyło się w Tychach.

10 i 11 października br. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Administracji wg następującego porządku obrad:

1. Informacja o pracach KWRiST i pracach Zarządu Związku.
2. Kpa w świetle proponowanych zmian.
3. Omówienie planowanych zmian rozwojowych w Systemie Rejestrów Państwowych .

W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele następujących miast: Braniewa, Częstochowy, Ełku, Gliwic, Kołobrzegu, Kościana. Krakowa, Kutna, Legnicy, Lublina, Łodzi, Nowego, Siemianowic Śląskich, Wałbrzycha, Wieliczki, Wołomina. Obrady prowadził Adam Panuś, przewodniczący Komisji Administracji, sekretarz miasta Wieliczki oraz wiceprzewodniczący: Łukasz Postaremczak, sekretarz miasta Kościana i Dorota Żytyniec, kierownik Biura Kontroli, Audytu i Jakości UM Ełk. W posiedzeniu wziął również udział Tomasz Andrukiewicz, członek Zarządu Związku Miast Polskich, prezydent Ełku.

Pełnomocnik Zarządu Związku ds. legislacji Marek Wójcik poinformował członków Komisji o pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz pracach Zarządu Związku. Ciągle najwięcej emocji wśród samorządowców budzi
planowana reforma w oświacie. Niepokoi niezwykle krótki okres na jej wdrożenie. Nie ma żadnego twardego dowodu na to, że gimnazja się nie sprawdziły, brak jest podstaw merytorycznych do ich likwidacji. Niejasny wciąż pozostaje los gimnazjów, które nie działają w zespołach. Pozostaje sprawa budynków, które trzeba będzie zagospodarować inaczej lub uruchomić nowe.

Z innych spraw istotnych dla samorządów opiniowane są: projekt ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego..., w sprawie której Zarząd Związku przedstawił negatywną opinię. Podobne stanowisko Zarząd przedstawił też w sprawie RIO; służby geologicznej i prawa wodnego. Samorządowcy z Komisji Wspólnej zabiegają też o zmianę rozporządzenia w sprawie selektywnej zbiórki odpadów. Emocje budzą również następujące problemy: podniesienia stawki minimalnego wynagrodzenia, które spowoduje podniesienie kosztów usług publicznych, a strona rządowa nie przedstawiła pełnego wyliczenia skutków finansowych dla samorządów; kupowania usług medycznych (do tej pory nie wiadomo dla kogo i za ile). Gminy nie będą miały
możliwości weryfikacji tych usług; transport zbiorowy (obowiązek wyboru przewoźnika). Samorządowcy popierają Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - Chciałoby się, aby dokument się ziścił, ponieważ zawiera kilka ważnych propozycji dla miast - powiedział M. Wójcik.

W Sejmie natomiast pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (KUKIZ'15), który zakłada likwidację gabinetów politycznych (samorządy nie zgadzają się z uzasadnieniem). Inny omawiany temat to kontrola pojazdów - kolejny element ograniczający kompetencje samorządów. Trwają też intensywne rozmowy w sprawie prawa energetycznego i nowej definicji punktu oświetleniowego. Ostatnio pojawiły się propozycje likwidacji powiatów. W tej sprawie należy jednak zachować spokój i rozwagę. Wszystkie argumenty zostaną przeanalizowane. Na początku września została uchwalona ustawa o systemie pieczy zastępczej.

Jeśli chodzi o Kpa, to Komisja zaakceptowała propozycję zmiany przedstawioną przez Zarząd Związku dotyczącą dodania art.28a, który określiłby status procesowy jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniu administracyjnym, w którym sprawę załatwia organ tej jednostki. Istniejące rozbieżności dotyczące określenia statusu procesowego jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym w sytuacjach, gdy sprawę administracyjną w toku jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego załatwia organ tej jednostki dotyczą wielu istotnych z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego spraw, m.in. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w przypadku, gdy grunt jest własnością gminy, określenia renty planistycznej i opłat adiacenckich, czy postępowań w przedmiocie przyznania i wypłaty odszkodowań z tytułu podziału nieruchomości z wydzieleniem drogi publicznej kategorii powiatowej. Konsekwencją zasygnalizowanych w uzasadnieniu wątpliwości interpretacyjnych jest niepewność prawna w zakresie oceny trwałości i prawidłowości decyzji podjętych przez organy wyższego stopnia w omawianych typach spraw, zarówno z perspektywy jst, jak i obywateli oraz innych podmiotów prawa prywatnego, których one dotyczą.(Pełna wersja stanowiska Zarządu Związku Miast Polskich znajduje się tutaj ).

Aktualna wersja projektu zmieniającego K.p.a., którą Związek otrzymał do zaopiniowania, nie wzbudza sprzeciwu korporacji samorządowych i kpa powinno zostać zmienione. Członkowie Komisji zdecydowali, że przedstawioną wersję skonsultują z pracownikami w swoich urzędach, aby z praktycznego punktu widzenia przyjrzeć się tym przepisom. Opinie w tej sprawie przesłane zostaną do Biura Związku do 31 października i na ich podstawie powstanie stanowisko, które zostanie przedstawione na wspólnym spotkaniu z innymi korporacjami.

Planowane zmiany rozwojowe w Systemie Rejestrów Państwowych przedstawił członkom Komisji Piotr Gajewski zastępca dyrektora Departamentu Ewidencji Państwowych z Ministerstwa Cyfryzacji. Ministerstwo rozpoczyna pracę u podstaw, ponieważ rośnie nowe pokolenie, które ma już inne oczekiwania. Będzie prowadzony pilotaż w niektórych jednostkach w zakresie kilku usług. Wszystkie działania Ministerstwa idą w kierunku uproszczenia obsługi klienta i uproszczenia rejestrów. Piotr Gajewski zachęcał samorządowców do współpracy w budowaniu rejestrów i całej ich architektury oraz prosił o przychylność dla tych działań. Celem przedsięwzięcia SRP jest usprawnienie usług świadczonych przez administrację poprzez otwarcie zasobów informacyjnych państwa oraz obniżenie kosztów utrzymania i tworzenia rejestrów państwowych. Budowa SRP to zadanie wieloetapowe, gdyż kolejne inkorporowanie rejestru do SRP nie może zaburzać jego funkcjonowania. Ponadto włączanie każdego rejestru ma swoją specyfikę: zarówno techniczną, jak prawną, a jednocześnie rodzi nowe problemy związane np. z możliwością przekrojowych analiz danych o obywatelach. Przed przyłączeniem każdego rejestru konieczne więc będzie dokonanie przeglądu aktów prawnych powiązanych z tym rejestrem, analiza potencjalnych nowych ryzyk i opracowanie mechanizmów ich eliminowania. Dlatego też corocznie określana będzie lista rejestrów przewidzianych do integracji z SRP w roku kolejnym oraz inwentaryzacja niezbędnych zmian w ustawach konstytuujących te rejestry. Szczegółowe informacje na temat SRP można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji.

Komisja zdecydowała, że w tym roku (na początku grudnia w Łodzi) odbędzie jeszcze jedno posiedzenie, na którym omówione zostaną zagadnienia dotyczące tematyki: dostępu do informacji publicznej, petycji; wynagrodzeń pracowników samorządowych oraz SKO.
W drugim dniu członkowie Komisji na zaproszenie gospodarzy mieli okazję zwiedzić miasto: Mediatekę, Tyską Galerię Sportu i stadion, Muzeum Tyskich Browarów Książęcych oraz Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany.

Jolanta Hałas
Zastępca Dyrektora Biura
Związku Miast Polskich