W dniu 11 października w Krakowie odbyło się drugie w obecnej kadencji samorządu posiedzenie Komisji Administracji i Bezpieczeństwa Obywateli Związku Miast Polskich.

W dniu 11 października w Krakowie odbyło się drugie w obecnej kadencji samorządu posiedzenie Komisji Administracji i Bezpieczeństwa Obywateli Związku Miast Polskich. W Krakowie Komisja przyjęła dwa poniższe stanowiska.

  1. Wnosimy o poparcie przez Zarząd ZMP inicjatywy ustawodawczej polegającej na zmianie art. 63 kodeksu wykroczeń poprzez dodanie § 2 do art. 63a Kw o brzmieniu:
  2. „§ 2 Tej samej karze podlega ten, kto zleca czynności, o których mowa w § 1 i nie udziela funkcjonariuszowi Policji lub strażnikowi gminnemu (miejskiemu) wiadomości co do tożsamości osoby lub osób, o których mowa w § 1”.

Dotychczasowy § 2 otrzymałby oznaczenie jako § 3.

Uzasadnienie

Aktualne brzmienie art. 63a powoduje, że element nieuchronności kary jest w znacznym stopniu ograniczony z uwagi na fakt, iż ustalenie sprawcy jest bardzo trudne, albo wręcz niemożliwe. Plakat, afisz, ulotka itp. zwykle pozwalają na ustalenie osoby lub podmiotu, którego dotyczą. Nadal jednak sprawcy pozostają bezkarni, bowiem nie ma prawnego obowiązku ujawniania ich tożsamości przez zlecającego dystrybucję ogłoszeń, plakatów itp. Proponowany zapis będzie cedował odpowiedzialność na zlecającego w przypadku gdy nie ujawni on uprawnionym podmiotom tożsamości osób, którym zlecił dystrybucję. W razie nieujawnienia danych sam zlecający ponosiłby odpowiedzialność karną.

  1. Wnosimy o poparcie przez Zarząd ZMP inicjatywy ustawodawczej w sprawie przekształcenia straży gminnych (miejskich) w policje samorządowe poprzez wyłonienie zespołu roboczego do opracowania projektu ustawy o tym przekształceniu i po przyjęciu go promowanie w parlamencie i rządzie RP.

Uzasadnienie

Postulat środowisk samorządowych dotyczący przekształcenia straży gminnych w policje samorządowe zrodził się już w roku 1990, po uchwaleniu przez parlament ustawy o Policji. Podjęto wtedy próby utworzenia w kilku miastach straży miejskich i nadania im nazwy własnej np. „Policja Municypalna Miasta Poznania”. Dopiero po ustawowym zastrzeżeniu nazwy „Policja” dla policji państwowej wycofano się z w/w nazewnictwa lecz nigdy nie zrezygnowano z idei.

Do ważniejszych, oficjalnych stanowisk zaliczyć wypada Ogólnopolską Konferencję Prezydentów Burmistrzów i Wójtów w Poznaniu, 17.05.1996r. poświęconą zagadnieniom bezpieczeństwa i porządku publicznego na szczeblu lokalnym, gdzie wniosek o przekształcenie straży w policje municypalne przyjęto gremialnie czy I Kongres Miast Polskich w Warszawie, 13-14.11.2003r. gdzie przyjęto jednogłośnie wniosek o brzmieniu „Uzasadniona jest popularyzacja i upowszechnienie funkcjonowania straży miejskich i gminnych oraz, w dalszej perspektywie przekształcenie ich w lokalne formacje policyjne na wzór miejskich struktur funkcjonujących między innymi w krajach Unii Europejskiej”.

Dowodem konsekwencji poglądów środowisk samorządowych w sprawie dalszego rozwoju straży miejskich i gminnych jest stanowisko przyjęte w dniu 14.09.2010r. w Częstochowie podczas otwartego spotkania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego ZMP w ramach konferencji naukowej zorganizowanej z okazji XX-lecia działalności straży miejskich. Tekst Stanowiska w załączeniu.

Obecnie u progu nowej kadencji parlamentu RP zagadnienie przekształcenia straży gminnych w policje samorządowe pozostaje nadal aktualne a rozważania nad nim zasadne. Szczególnie w kontekście stałego rozwoju straży, wzrostu ich ilości i liczebności zatrudnienia.

Z kolei ciągłemu zwiększaniu się zadań i uprawnień powinna towarzyszyć konsekwencja w podnoszeniu prestiżu tej formacji oraz poprawie warunków służby społecznościom lokalnym.

Zagadnienie podjęte przez Komisję Administracji i Bezpieczeństwa Obywateli jest istotne i ważne. Nie trudne do realizacji przy zrozumieniu i „woli politycznej”. Trzeba je jednak dobrze opracować i przygotować, konstruując dobry projekt legislacyjny oraz rzeczowe uzasadnienie. W tym celu Komisja wyłoni ze swojego składu zespół roboczy oraz ewentualnie zaprosi do współpracy ekspertów z zewnątrz w celu podjęcia szczegółowych prac.

Uczestnicy posiedzenia Komisji wzięli także udział w międzynarodowej naukowej Konferencji „W trosce o bezpieczeństwo publiczne. Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania straży miejskich/ policji municypalnych w Europie”, która została zorganizowana przez Straż Miejską Krakowa i Urząd Miasta Krakowa z okazji obchodów 20-lecia istnienia Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Kolejne spotkanie Komisji odbędzie się w dniach 8-9.12.2011r. w Częstochowie.