Podczas posiedzenia w Częstochowie 8-9 grudnia ustalono skład zespołu roboczego, który przygotuje propozycje zmian ustawy o strażach gminnych.

Trzecie w tym roku posiedzenie Komisji Administracji i Bezpieczeństwa Obywateli odbyło się 8 grudnia w Częstochowie. Obrady prowadził przewodniczący Komisji - Artur Hołubiczko, Komendant SM w Częstochowie. W obradach plenarnych wzięli udział również prezydent Częstochowy Pan Krzysztof Matyjaszczyk, współprzewodniczący zespołu ds. Administracji i Bezpieczeństwa Publicznego Komisji Wspólnej Rządu i ST oraz dyrektor Biura Związku Miast Polskich Andrzej Porawski, sekretarz strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i ST, który poinformował członków Komisji o dotychczasowym przebiegu prac nad projektem ustawy prezydenckiej o wzmocnieniu udziału mieszkańców w działaniach samorządu terytorialnego, oraz przekazał informację z prac Komisji Wspólnej nad innym projektami. Przypomniał krótko historię dotychczasowych prac nad ustawą o strażach gminnych. Zwrócił również uwagę na to, że proponując zmiany w ustawie należy wskazać źródło finansowania.

Realizując porządek obrad Komisja wybrała trzeciego wiceprzewodniczącego . Została nim Pani Aleksandra Adamska – zastępca Komendanta SM w Gliwicach. Następnie członkowie Komisji rozpoczęli obrady w 3 zespołach roboczych: zespole ds. administracji, zespole ds. straży gminnych i zespole ds. zarządzania kryzysowego. Obrady pierwszego zespołu zdominowane zostały przez tematykę dotyczącą prezydenckiego projektu ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w działaniach samorządu terytorialnego, o współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw. Zespół drugi dyskutował nad zmianą ustawy o strażach gminnych. Uzgodniono, że propozycje zmian ustawy przygotuje zespół roboczy złożony z przedstawicieli Komisji. W skład zespołu weszli:

- Aleksandra Adamska – z-ca komendanta SM w Gliwicach

- Krzysztof Borowiec - z-ca komendanta SM w Chorzowie

- Artur Hołubiczko- komendant SM w Częstochowie

- Andrzej Kaniewski – komendant SM w Ostrowcu Świętokrzyskim

- Jan Przeczewski – komendant SM w Grudziądzu

- Bogdan Rutkowski – komendant SM w Łomży

- Krzysztof Skiba – komendant SM w Ełku

- Janusz Wiaterek – komendant SM w Krakowie

- Artur Zięba – komendant SM w Jaworznie

Zespół ds. zarządzania kryzysowego obradował nad tematyką dotyczącą ustawy o ochronie przeciwpożarowej i ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Tematem wspólnym dla wszystkich członków było zaopiniowanie prezydenckiego projektu ustawy Prawo o zgromadzeniach. Komisja stwierdziła, że na temat niektórych proponowanych zmian już raz wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny uznając te zapisy za niezgodne z Konstytucją. Dotyczy to przede wszystkim uczestnictwa w zgromadzeniach osobom, których rozpoznanie z powodu ubioru, zakrycia twarzy lub zmiany jej wyglądu nie jest możliwe (art.3 ust.2) oraz znowelizowanej treści art. 7a stanowiącej, że jeżeli w tym samym czasie i miejscu lub na trasie przejścia zgłoszonych zostało kilka zgromadzeń i nie jest możliwe ich oddzielenie w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach organ gminy miałby możliwość dokonania zmiany czasu lub miejsca zgromadzenia. Trybunał Konstytucyjny w 2000 roku uznał, że organizator zgromadzenia publicznego posiada swobodę wyboru czasu i miejsca zgromadzenia, formy wyrażania poglądów oraz swobodnie ustala przebieg zgromadzenia i prowadzenia obrad. W świetle przytoczonej argumentacji i w oparciu o obowiązujące prawo i orzecznictwo zasadnym wydaje się aby Trybunał Konstytucyjny wydał opinię czy zaproponowane zmiany ustawy Prawo o zgromadzeniach są zgodne z Konstytucją.


(-) Jolanta Hałas
Zastępca Dyrektora Biura
Związku Miast Polskich