Komunikat dotyczy problemów związanych ze zmianą rozporządzenia ws. zasad wynagradzania pracowników samorządowych.

KOMUNIKAT NR 2 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST POLSKICH

W KARTUZACH W DNIU 22 CZERWCA 2018

Problemy związane ze zmianą rozporządzenia ws. zasad wynagradzania pracowników samorządowych

W związku z pojawiającymi się problemami związanymi ze zmianą rozporządzenia ws. zasad wynagradzania pracowników samorządowych uprzejmie informujemy, że:

1. Organizacje samorządowe złożyły u Prezydenta RP, Andrzeja Dudy, wniosek o skierowanie rozporządzenia do Trybunału Konstytucyjnego. Aktualnie Kancelaria Prezydenta analizuje aspekty prawne wniosku, w tym argumenty zawarte w trzech opiniach prawnych do niego załączonych.

2. Jak zaznaczył prof. K. Ziemski w swojej opinii prawo skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego przysługuje także organom stanowiącym JST. Proponujemy jednak, by wstrzymać się z takimi decyzjami do czasu podjęcia decyzji przez Prezydenta RP.

3. Związek Miast Polskich udostępnił wszystkim miastom członkowskim informację prawną, przedstawiającą różne scenariusze postępowania po wejściu w życie rozporządzenia wraz z analizą możliwych ryzyk związanych z wyborem każdej z opcji. Informacja jest obiektywna i pozostawia każdemu z miast swobodę wyboru opcji, którą dany samorząd uzna za najlepszą (tzn. mniejsze zło).

4. Do członków Zarządu i do Biura Związku napływają informacje o podejmowanych przez miasta decyzjach. Do dnia posiedzenia przeważają decyzje o skierowaniu projektu stosownej uchwały do rady miasta, rozpatrzeniu projektu przez radę i jego odrzuceniu (opcja 4 z informacji). Z doniesień medialnych i z wiadomości otrzymywanych od miast wynika, że nierzadko za odrzuceniem głosują radni ze wszystkich opcji politycznych. Projekty mogą być rozpatrywane także po 1 lipca br., jeśli przewidują wejście w życie z mocą obowiązującą od 1 lipca. Na drugim miejscu pod względem częstotliwości, choć o wiele rzadziej, plasują się projekty uchwał przyjęte przez rady (w tym w dwóch przypadkach z inicjatywy radnych). Odnotowaliśmy także decyzję o niepodejmowaniu żadnych czynności przez oba organy miasta, ponieważ z żadnego przepisu nie wynika obowiązek ich podjęcia (brak przepisów dostosowujących czy wprowadzających).

5. Niezależnie od decyzji, jaką ostatecznie podejmie rada miasta, ważne jest, by uzasadnienie projektu odzwierciedlało przebieg procesu legislacyjnego i wątpliwości prawne, wynikające z opinii prawnych. Przykładowe uzasadnienie, które można wykorzystać, jest dostępne w Biurze Związku.

Poznań, 25 czerwca 2018 r.