Nowoczesne technologie zastosowane przez MPGK w Katowicach zmieniają w paliwo alternatywne. Rozbudowa zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów w Katowicach kosztowała ponad 30 mln zł.

Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów jest istotną częścią organizacyjną Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach. Ze względu na ustawowy obowiązek przetwarzania odpadów, rosnące z roku na rok poziomy przygotowania odpadów opakowaniowych do recyklingu, oraz ograniczenie składowania odpadów, MPGK od roku 2010 rozpoczęło intensywny proces modernizacji i rozbudowy zakładu, korzystając przy tym z najlepszych dostępnych technologii. W tym czasie oddało do użytku sortownię odpadów (2012 r.), kwaterę składowiska (2014 r.), instalację do stabilizacji odpadów biodegradowalnych i kompostowania odpadów zielonych (2016 r.), oraz punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych wraz z powierzchnią magazynową (2017 r.) i obecnie instalację mechaniczną do przygotowania odpadów do biologicznego przetwarzania i produkcji paliwa alternatywnego. W sumie nakłady inwestycyjne wyniosły ponadto 120 mln zł brutto. W dużej mierze sfinansowane zostały z dotacji unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, oraz z preferencyjnych pożyczek WFOŚiGW w Katowicach.

Część mechaniczna instalacji do przygotowania odpadów do biologicznego przetwarzania oraz do produkcji paliwa alternatywnego – dane techniczne
W ramach zadania wykonane zostały roboty budowlane wraz z dostawą maszyn i urządzeń. Zainstalowane zostały urządzenia do mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów wielkogabarytowych i przemysłowych wraz z produkcją paliwa alternatywnego. W skład linii wchodzą m.in. suwnica z chwytakiem, wibracyjny podajnik dozujący, rozdrabniacz wstępny, separatory metali żelaznych i nieżelaznych, sito kaskadowe, separator powietrzny, rozdrabniacz końcowy, oraz system przenośników.

INSTALACJA W LICZBACH:

24 649 500,00 ZŁ NETTO – WARTOŚĆ INWESTYCJI
W tym 18 367 500,00 zł (75%) stanowi pożyczka WFOŚIGW w Katowicach. Pozostała kwota 6 282 000,00 zł (25%) to środki własne Spółki
Ok. 300 000 - Liczba mieszkańców, od których będą trafiały odpady do instalacji
Wydajność instalacji - 100 000 TON/ROK PRZY PRACY DWUZMIANOWEJ
Czas trwania robót budowlanych -14 MIESIĘCY

KORZYŚCI Z INSTALACJI:

Wydzielenie ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych odpadów ulegających biodegradacji celem poddania procesowi stabilizacji
Zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowisku
Uzyskanie paliwa alternatywnego (RDF), które może być wykorzystywane w cementowaniach/ elektrociepłowniach jako substytut węgla
Eliminacja substancji odorogennych