ZMP zwraca uwagę na konieczność wyeliminowania wątpliwości co do płynnego następstwa kierownictwa w SP ZOZ i proponuje zmiany w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia zapowiada przejrzyste przepisy.

Związek Miast Polskich wystąpił do Józefy Szczurek Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia z prośbą o podjęcie działań zmierzających do zmiany przepisów dotyczących przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcą. W praktyce stosowania przepisów ustawy o działalności
leczniczej w zakresie wyłaniania kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą pojawiają się wątpliwości interpretacyjne, które rodzą uzasadnione obawy o możliwość zapewnienia bieżącego i ciągłego zarządzania takim podmiotem leczniczym.

Z kierownikiem SP ZOZ-u, wyłonionym na to stanowisko w drodze konkursu, zostaje nawiązany stosunek pracy na podstawie powołania na okres 6 lat. Po tym czasie przeprowadza się konkurs na stanowisko kierownika. Analizując przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r., poz 182), ZMP wskazuje, że § 3 tego aktu wyłącza możliwość przeprowadzenia konkursu przed upływem dotychczasowej kadencji (zwolnieniem stanowiska). Takie rozumienie i interpretacja przepisu - w opinii Związku - uniemożliwia podmiotom tworzącym wszczęcie i prowadzenie procedury konkursowej w odpowiednim czasie (czyli wcześniej), tak aby ewentualnie wyłoniony kierownik mógł sprawnie przejąć swe obowiązki w momencie zwolnienia stanowiska, co w oczywisty sposób zapewnia ciągłość i sprawność procesu zarządzania.

Przedstawiciel ZMP zwrócił uwagę na konieczność wyeliminowania wątpliwości co do płynnego następstwa kierownictwa w SP ZOZ i zaproponował dokonanie uzupełnień ww. przepisu § 3 rozporządzenia (więcej w Piśmie ZMP do MZ - w załączeniu).

Podczas spotkania Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, 13 lutego br. w Warszawie, MZ przedstawiło odpowiedź na naszą interwencję, w której zawarto ważną dla JST interpretację przepisów: „Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia (…) komisję konkursową, która ma przeprowadzić konkurs na jedno ze stanowisk (…) powołuje się w terminie 2 miesięcy od dnia zwolnienia stanowiska objętego konkursem. (…) Należy zauważyć, iż określony ww. przepisem termin jest terminem maksymalnym, a tym samym nie ma przeszkód, by komisję konkursową powołać jeszcze przed zwolnieniem stanowiska objętego konkursem” (więcej w Odpowiedzi MZ w załączeniu).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia zapewniła ponadto, że MZ przygotuje przegląd przepisów dotyczących konkursu i opracuje nowe, jaśniejsze przepisy, oparte na uwagach z praktyki, w sprawie nie tylko konkursów, ale budzącej również wątpliwości interpretacyjne kwestii powierzenia pełnienia obowiązków kierownika szpitala.

(jp)