Przedstawiciel ZMP prosi MEN o przedstawienie propozycji rozwiązania problemu dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym, który zagraża stabilności finansów JST.

Marek Wójcik, pełnomocnik Zarządu ZMP ds. legislacyjnych zwrócił się do Jerzego Jakubczuka, dyrektora Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym Ministerstwo Edukacji Narodowej o konieczne i pilne wprowadzenie zmian prawnych, które dotyczyć będą doprecyzowania przepisów dotyczących dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym.

Według ZMP już w ponad 350 jednostkach samorządu terytorialnego podjęte zostały wielorakie czynności zmierzające do wniesienia powództwa lub wniesiono powództwo przeciwko jednostce samorządu terytorialnego o zapłatę dotacji udzielonej na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty. Zjawisko to ma charakter rozwojowy i grozi ogromnymi konsekwencjami finansowymi dla gmin, których skalę na dzień dzisiejszy oszacować można na poziomie kilkuset milionów złotych.

W załączeniu prezentujemy obszerne uzasadnienie dla tego postulatu. Prosimy o jego przeanalizowanie i przedstawienie propozycji działań, jakie mogłyby zostać podjęte przez MEN dla rozwiązania problemu, zagrażającemu stabilności finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Będziemy wdzięczni za przedstawienie tych propozycji podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 17 lipca br. - czytamy w piśmie do MEN.