Dzięki udanej interwencji ZMP, UMP, Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich udało się uelastycznić zapisy w projekcie rozporządzenia MZ w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W Polsce jest ok. 8700 wodociągów. W ciągu ostatnich kilku lat kilkaset (400-600) wodociągów było zamykanych przez inspekcje sanitarne z powodu złej jakości wody, co było dużym utrudnieniem dla samorządów i mieszkańców.

Dzięki udanej interwencji Związku Miast Polskich, Unii Miasteczek Polskich i Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich udało się wprowadzić bezpieczne rozwiązanie dla mieszkańców i elastyczne dla JST zapisy w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dotyczące warunków zapewniających ciągłość dostaw wody. Projekt ten jest związany z adaptacją dyrektywy unijnej. Przedstawiciele związków spotkali się 20 października w siedzibie Głównej Inspekcji Sanitarnej (GIS) w Warszawie.

Dzięki dobrej woli współpracy przedstawicieli GIS stronie samorządowej udało się m.in. wynegocjować ustępstwa dotyczące parametrów fizyko-chemicznych, tzw. warunkową dopuszczalność, dzięki której wodociągi będą mogły funkcjonować i zapewniać ciągłość dostaw wody, mimo pewnych uchybień dotyczących jakości wody. Uzgodniono ponadto, że zostanie przeprowadzona akcja edukacyjna i informacyjna dla sanepidów i samorządów (materiały informacyjne i poradniki), która pozwoli wyrównać postępowania w całej Polsce, a także stosować szersze opisy wody, do czego się nadaje, co ułatwi rozwiązywanie trudnych sytuacji.

Udało się wprowadzić elastyczne monitorowanie ryzyka, które ma być fakultatywne dla przedsiębiorstw (jest to szczególnie ważne dla mniejszych miast). Ustalono również, że wszystkie decyzje administracyjne będą zawierały uzasadnienie – kiedy wodę można użyć i do czego. Dookreślono też, w jakich miejscach woda może być pobierana do badań.

W połowie roku 2018 obie strony spotkają się ponownie i ocenią, jak funkcjonują wprowadzone mechanizmy.