MIiR i ZMP zorganizowały 21 i 23 października warsztaty z przedstawicielami OECD dotyczące konsultacji w sprawie kwestionariusza, który posłuży do badania potencjału instytucjonalnego polskich JST.

Jednym z kluczowych komponentów Programu „Rozwój lokalny” jest projekt doradczy pt. „Lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie usług w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce” wdrażany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Ma on na celu opracowanie dwóch produktów. Pierwszy to raport dot. przeglądu zarządzania i potencjału instytucjonalnego w polskich JST. Drugi to narzędzie umożliwiające wszystkim jednostkom samorządu lokalnego prowadzenie samooceny swojego potencjału instytucjonalnego do efektywnego planowania i wdrażania własnych polityk rozwojowych. Dodatkowo narzędzie to ma pomóc w opracowaniu Planów Rozwoju Instytucjonalnego miast uczestniczących w II etapie naboru projektów do Programu „Rozwój lokalny”.

Narzędzie oraz raport zostaną przygotowane przez ekspertów OECD w oparciu między innymi o zagregowane, zanonimizowane i przeanalizowane informacje uzyskane od jednostek biorących udział w planowanym na listopad i grudzień br. badaniu kwestionariuszowym. Zakres badania będzie obejmował dane, informacje i opinie na temat działań w szeregu obszarów tematycznych zarządzania w administracji publicznej na poziomie lokalnym.

W trakcie prac przygotowawczych do wdrożenia tego komponentu wyselekcjonowano reprezentatywną grupę 100 polskich jednostek samorządu terytorialnego. To dla ich przedstawicieli został zorganizowany warsztat z przedstawicielami OECD, dotyczący potencjału instytucjonalnego polskich JST. W spotkaniu 21 i 22 października br. Warszawie wzięło udział kilkudziesięciu reprezentantów różnych grup JST.

Podczas warsztatów eksperci OECD zebrali liczne opinie i sugestie przedstawicieli poszczególnych grup samorządów dotyczące projektu przesłanego przez organizację kwestionariusza. Jest bowiem ważne, aby ostateczny kształt kwestionariusza w jak największym stopniu odzwierciedlał właściwy kontekst i uwarunkowania polskiej administracji publicznej na szczeblu lokalnym. Kwestionariusz składa się  z 9 części, które obejmują takie zagadnienia jak m.in.: planowanie strategiczne w samorządzie terytorialnym, powiązanie strategii rozwoju z budżetem, wielopoziomowe zarządzanie, strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Obecni na spotkaniu samorządowcy zwracali uwagę np. na niezgodność niektórych zapisów kwestionariusza z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi (np. dotyczącymi pracowników samorządowych - wypłata wynagrodzenia zależnego od wyników, kwestie dotyczące zatrudnienia sekretarza czy sposobów rekrutacji – wywiady przez telefon).

Kwestionariusz, oprócz przedstawicieli JST, był konsultowany także z instytucjami, które mają wpływ na samorządy, dlatego osobny warsztat był przeznaczony dla osób reprezentujących ministerstwa i agencje rządowe zajmujące się problematyką rozwoju lokalnego i regionalnego. W tej części uczestniczyli przedstawiciele m.in.: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Urzędów Marszałkowskich z województwa małopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego i śląskiego czy Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zawartość kwestionariusza ma stanowić podstawę do opracowywania przez ekspertów OECD narzędzia samooceny potencjału instytucjonalnego JST oraz dokonania przeglądu stanu zarządzania w samorządach lokalnych w Polsce.