Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, we współpracy z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich - UN HABITAT, organizuje I Krajowe Forum Miejskie - w Krakowie 1 i 2 kwietnia 2019 r.

Krajowe Forum Miejskie stanowić będzie platformę do debaty różnych interesariuszy oraz aktorów miejskich na temat prowadzenia zintegrowanej polityki miejskiej na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym.

Debata będzie punktem wyjścia do dalszego rozwoju polityki miejskiej w Polsce, w celu lepszego odzwierciedlenia zmieniających się warunków i trendów rozwoju miast zarówno na poziomie krajowym, europejskim jak i globalnym. Dotyczy to głównie lepszego powiązania krajowej polityki miejskiej z politykami sektorowymi, polityką spójności UE po 2020 r., Agendą Miejską dla Unii Europejskiej, ale także Nową Agendą Miejską ONZ i Celami Zrównoważonego Rozwoju (zwłaszcza celem 11).

W dialogu udział wezmą mi.in przedstawiciele strony rządowej, samorządu terytorialnego, miast i ich związków oraz stowarzyszeń, naukowcy, urbaniści, architekci, organizacje pozarządowe oraz ruchy miejskie z kraju i z zagranicy, a także przedstawiciele instytucji i organizacji międzynarodowy, takich jak UN-Habitat, Komisja Europejska czy Eurocities.