Gorzowscy radni powołali „w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży” Młodzieżową Radę Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Będzie liczyć 34 radnych.

Gorzowscy radni powołali „w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży” Młodzieżową Radę Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Będzie liczyć 34 radnych.

Rada będzie liczyć 34 radnych, po dwóch z każdej gorzowskiej szkoły ponadpodstawowej, wybranych w demokratycznych wyborach. Swoją funkcję będą pełnić społecznie, kadencja wynosi trzy lata od złożenia ślubowania.
Prezydent miasta wyznaczy koordynatora, którego zadaniem będzie pomoc merytoryczna członkom Młodzieżowej Rady.

Wśród zadań Rady będzie m.in. rozpoznawanie i reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji publicznych oraz pozarządowych, działanie na rzecz ochrony praw i godności ucznia oraz zapewnienie czynnego udziału młodzieży w życiu Miasta.

Na pierwszej sesji radni złożą ślubowanie: „Ślubuję uroczyście obowiązki radnego Młodzieżowej Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojego miasta”.
Młodzieżowa Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego została już powołana w 2003 roku i działała do roku 2013.