Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zdecydowała, że petycja na temat poszerzenia współfinansowania niekomercyjnych klubów sportowych przez JST, nie będzie przez nią procedowana.

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 12 lutego br. rozpatrywano petycję w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy o finansach publicznych i o gospodarce nieruchomościami.

Propozycja zawarta w petycji dotyczy możliwości współfinansowania niekomercyjnych klubów sportowych przez samorząd terytorialny oraz zmniejszenia stawki opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości zajmowanych przez niekomercyjne kluby sportowe (z 1% do 0,3%). Chodzi przede wszystkim o koszty utrzymania i eksploatacji lokali i obiektów.

Po przedstawieniu argumentów przez przedstawiciela Związku Miast Polskich Komisje zdecydowały, że nie będą prowadzone dalsze prace nad tą petycją. Zaproponowane zmiany bowiem mają istotny wpływ na finanse JST, bo mogą powodować ubytki w ich dochodach. Jak pokazuje praktyka samorządowa obecnie obowiązujące przepisy regulują tematykę udzielania dotacji klubom sportowym kompleksowo i szczegółowo. Przeciwko zmianom jest też Ministerstwo Finansów.

Przypominamy, że sposoby finansowania klubów sportowych przez JST zostały wskazane w ustawie o sporcie oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Obie przewidują tryb dotacji celowej. Obowiązujące przepisy dają możliwość udzielenia dotacji na pokrycie wydatków, o których mowa w petycji. Zgodnie z art. 27 ustawy o sporcie, tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne JST. Organ stanowiący może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb finansowania tego zadania. Bezpośrednio do finansowania klubów z budżetów samorządów odnosi się też art. 28 ustawy o sporcie. Mówi on wprost, że klub sportowy - działający na terenie danej JST i nie dla zysku - może otrzymywać dotację celową z budżetu tej jednostki. Katalog wydatków finansowych z dotacji ma charakter otwarty, przy czym dotacja ta nie może zostać przeznaczona m.in. na pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych.

Na mocy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie samorządy mogą powierzać klubom sportowym wykonywanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji albo wspierać wykonywanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji (po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert). Samorządy stosują oba powyższe tryby finansowania klubów sportowych, chociaż napotykają one w praktyce niekiedy na trudności albo bywają przedmiotem zastrzeżeń niektórych RIO.

Wcześniej, 15 stycznia br., sejmowa Komisja ds. Petycji rozpatrzyła petycje w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w kwestii poszerzenia możliwości współfinansowania niekomercyjnych klubów sportowych przez samorząd terytorialny i uznała - po dyskusji z MF, MIiR i MSiT - że problematyka wymaga gruntownej analizy na poziomie samorządowym i rządowym. Dlatego zwróciła się 30 stycznia br. do Prezesa ZMP o wyrażanie opinii na temat postulatów i dokonanie analizy problemu (do 8 marca).