Prezes ZMP skierował pismo do MF w sprawie projektu ustawy o ofercie publicznej, który od 1 lipca utrudni przeprowadzenie emisji obligacji przez JST - problem może dotyczyć nawet 300 gmin.

Po uchwaleniu ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku („ustawie z 9 listopada”), 8 marca br. opublikowany został projekt z 6 marca 2019 r. zmiany ustawy o ofercie publicznej. Zgodnie z nim emisja obligacji (POZYSKANIE ŚRODKÓW Z EMISJI DANEJ SERII OBLIGACJI) na dotychczasowych zasadach może nastąpić nie później niż 28 CZERWCA BR.

Emisja obligacji po tej dacie musi uwzględniać zmiany wprowadzone przez ustawę z 9 listopada tj:
  • zawarcie umowy z agentem emisji i poniesienie kosztów z tym związanych,
  • obligatoryjną rejestrację obligacji w KDPW i poniesienie kosztów z tym związanych,
  • zmianę podstawy prawnej emisji z art. 33 ust 2 ustawy o obligacjach na art. 33 ust. 1 ustawy o obligacjach co wymaga zamiany uchwały emisyjnej podjętej przed lipcem 2019 r.

Zmiana ustawy o ofercie publicznej ma wejść w życie od 21 lipca 2019 r., zatem w 2019 r. będą obowiązywały 3 stany prawne w zakresie sposobu przeprowadzenia emisji obligacji. Powyższe oznacza, że od 1 lipca 2019 r., a więc w trakcie roku budżetowego, przeprowadzenie emisji obligacji przez JST stanie się znacznie bardziej skomplikowane i droższe. W budżetach na 2019 r. emisję obligacji jako źródło finansowania ujęło co najmniej 327 gmin, powiatów i województw, a łączna planowana wartość emisji przekracza 3,2 mld zł. Wprowadzenie w lipcu br. opisanych zmian sprawi, że duża liczba JST zostanie zmuszona do poniesienia dodatkowych kosztów, co odbędzie się ze szkodą dla zasady racjonalnego wydawania środków publicznych.

W związku z faktem, że miasta planują w budżecie na 2019 r. emisję obligacji i wprowadzane zmiany bezpośrednio wpłyną na wzrost kosztów ponoszonych w związku z planowaną emisją, Związek Miast Polskich zgłosił do Ministerstwa Finansów propozycje zmian w projekcie. Najważniejszy postulat to utrzymanie do końca 2019 r. możliwości przeprowadzenia emisji na dotychczasowych zasadach tj. zachowanie możliwości prowadzenia ewidencji obligacji przez banki i braku konieczności zawierania umowy z agentem emisji. Zmiana taka umożliwi realizację zaplanowanych w budżetach na 2019 r. emisji w sposób racjonalny z punktu finansów publicznych. Optymalne byłoby natomiast utrzymanie dotychczasowego modelu emisji obligacji przez JST także dla emisji przeprowadzanych w roku 2020 i później.

W opinii ZMP obligacje JST są wyjątkowo bezpiecznym papierem wartościowym, a w dotychczasowej praktyce emisyjnej przewidującej obejmowanie emisji i prowadzenie ewidencji przez banki nie dochodziło do żadnych nieprawidłowości. Pozbawienie samorządów od połowy 2019 r. możliwości szybkiego i konkurencyjnego do kredytów sposobu finansowania może wywołać perturbacje w realizacji uchwalonych budżetów na 2019 r. a zwłaszcza absorpcji środków unijnych, szczególnie, że zbliżający się koniec unijnej perspektywy finansowej (2020 r.) implikuje rosnące zapotrzebowanie na finansowanie. Emisje obligacji służą bowiem przede wszystkim finansowaniu wydatków inwestycyjnych, umożliwiając płynne zapewnienie współfinansowania projektom finansowanym ze środków z budżetu UE.