W Drawsku Pomorskim trwają ogłoszone przez burmistrza konsultacje z mieszkańcami dotyczące włączenia gminy Ostrowice do gminy Drawsko. Włączeniu temu stanowczo sprzeciwiają się władze Drawska.

"Czy jesteś za zniesieniem gminy Ostrowice i włączeniem jej obszaru do gminy Drawsko Pomorskie?" - to pytanie, na które odpowiadają mieszkańcy Drawska Pomorskiego. Burmistrz tego ostatniego w liście do mieszkańców ostrzega, że przejęcie długów i problemów gminy Ostrowice zagrozi zdolności do wykonywania zadań publicznych przez władze Drawska.

Szanowni Państwo,

7 sierpnia 2017 r. gmina Drawsko Pomorskie została poinformowana o rozpoczęciu przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji działań mających na celu „zniesienie gminy Ostrowice i włączenie jej obszaru do gminy Drawsko Pomorskie” oraz konieczności przeprowadzenia wymaganych ustawowo konsultacji społecznych. Rada Ministrów nie przedstawiła nam żadnego szczegółowego uzasadnienia prawnego, faktycznego oraz ekonomicznego dla swoich działań.
Jako mieszkańcy zostajemy postawieni w sytuacji swoistego poręczyciela zobowiązań gminy Ostrowice, która nie wywiązała się ze swoich zobowiązań finansowych i skutki czego, po „połączeniu”, mamy ponieść. Wstępne wyniki analizy skutków połączenia gmin wskazują, że staniemy w obliczu realnego zagrożenia zdolności do wykonywania zadań publicznych w zakresie inwestycji, edukacji, kultury, ochrony zabytków czy współpracy ze stowarzyszeniami. Nastąpi brak możliwości utrzymania zdolności rozwojowej naszej gminy.
Konsekwencje takiej zmiany będą ogromne i odczuwalne dla każdego mieszkańca gminy Drawsko Pomorskie. Udział w konsultacjach społecznych daje każdemu z nas możliwość wypowiedzenia się w tej kwestii. Dlatego też, biorąc pod uwagę ważność sprawy, apeluję do Państwa – mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie o aktywny w nich udział poprzez wypełnienie ankiety konsultacyjnej.

Burmistrz Drawska Pomorskiego


Przypomnijmy, że Zarząd Związku Miast Polskich negatywnie ocenił zapowiedź połączenia gminy Ostrowice z miastem członkowskim Drawsko Pomorskie. Członkowie Zarządu ZMP podkreślali, że decyzja rządu w tej sprawach podlega konsultacjom z zainteresowanymi, przede wszystkim z mieszkańcami jednostek podziału terytorialnego, których dotyczą zmiany, ale także z organami gminy, do której mają być przyłączone nowe terytoria. Włączeniu Ostrowic stanowczo sprzeciwiają się organy gminy Drawsko Pomorskie, która – według rządu – musiałaby przejąć również długi i problemy znoszonej gminy. Najwłaściwszym obecnie rozwiązaniem, poprzedzającym inne decyzje, powinna być możliwie szybka restrukturyzacja zadłużenia gminy, aby komisarz rządowy mógł spłacić zobowiązania, wobec których narastają odsetki. Absolutnie nie do przyjęcia jest przerzucenie na jakąkolwiek inną gminę zadłużenia Ostrowic. Stanowisko w tej sprawie - tutaj

W piątek 22 września 2017 roku odbędzie się kolejne już spotkanie w sprawie zniesienia gminy Ostrowice i włączeniem jej obszaru do gminy Drawsko Pomorskie. Wezmą w nim udział: Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu MSWiA Sebastian Chwałek, Wojewoda Zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski oraz posłowie Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Golińska i Stefan Strzałkowski. Swoją obecność potwierdził także Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Bogusław Staszewski.