Opis projektu budowy Sądu Rejonowego w Nowym Sączu w formule PPP, jest pierwszą publikacją z cyklu „Dobre praktyki PPP” w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce".

W ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce" zostanie przygotowanych 10 opisów najlepszych praktyk z przedsięwzięć PPP. Pięć z nich zostanie opracowanych na podstawie przeprowadzonych analiz przedrealizacyjnych w pierwszym etapie wsparcia doradczego (opisanego w zakładce Wsparcie doradcze). W pozostałych pięciu publikacjach zostaną opisane inwestycje mające kluczowy wpływ na rozwój rynku PPP w Polsce. W opracowaniach znajdą się studia przypadków projektów PPP z różnych sektorów i o różnej skali, tak aby były możliwe do „powielania” przez podmioty publiczne o różnej wielkości.

W poszczególnych opisach dobrych praktyk będą przybliżane kwestie związane z przygotowaniem projektów PPP w różnych sektorach, ze zwróceniem uwagi na cechy charakterystyczne i specyfikę projektów dotyczących budynków użyteczności publicznej, infrastruktury parkingowej, efektywności energetycznej, sektora wodno-kanalizacyjnego i innych zrealizowanych w ostatnich latach projektów PPP.

Umowa PPP w zakresie budowy Sądu Rejonowego w Nowym Sączu – pierwszego projektu sektora rządowego zrealizowanego na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym i wspieranego przez Ministerstwo Rozwoju – została podpisana w 2015 r. Prace budowlane zostały już zakończone i od 2018 r. rozpoczyna się dwudziestoletni okres zarządzania i utrzymania tego obiektu.

Doświadczenia z kilkuletniego okresu przygotowania inwestycji, przeprowadzenia postępowania przetargowego stanowią cenne źródło analiz i przemyśleń, jak z powodzeniem zrealizować inwestycję w partnerstwie z podmiotem prywatnym.
Publikacja Sektor budynków użyteczności publicznej z jednej strony przybliża kwestie związane ze specyficznymi aspektami w sektorze wymiaru sprawiedliwości, a z drugiej strony pokazuje możliwość realizacji budynków administracji publicznej czy innych tego typu obiektów kubaturowych w formule PPP.