Na posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska oraz Zespołu ds. Ustrojowych KWRiST 18 kwietnia br. MIiR zadeklarowało uwzględnienie uwag samorządowców.

Na wspólnym posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska oraz Zespołu ds. Ustrojowych KWRiST 18 kwietnia br. w Warszawie dyskutowano na temat projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Przedstawiciel Związku Miast Polskich przedstawił negatywne stanowisko ZMP dotyczące tego projektu, ale też propozycję, aby o projekcie ustawy, ze względu na skalę skutków dla JST dotyczących szczegółowych kwestii, rozmawiać w trybie roboczym.

Podczas spotkania udało się uzyskać daleko idące zrozumienie ze strony Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dla naszych zastrzeżeń, a także deklarację dotyczącą uwzględnienia niektórych naszych uwag. W nowej wersji projektu, która ma być gotowa do 22 kwietnia, nie będzie już m.in. takich zapisów, które przekazują kompetencje JST dotyczące wydawania decyzji wojewodom. Nastąpi też powrót do poszanowania roli studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Pojawią się natomiast nowe propozycje dotyczące skróconego procesu wydawania pozwoleń na budowę czy uproszczonego procesu uchwalania nowych planów dla nieruchomości realizowanych w ramach programu Mieszkanie Plus, jednak nie będą one niezgodne z przyjętymi przez gminy dokumentami planistycznymi.

Udało się również uzyskać zapewnienie dotyczące standardów inwestycji mieszkaniowych – będą ustalone standardy maksymalne, jednak JST w konkretnych sytuacjach będą mogły ustalać je na niższym poziomie. Przedstawiciel ZMP zgłosił także postulat, który zostanie wzięty pod uwagę, nieróżnicowania inwestycji realizowanych według dotychczasowych procedur i nowej specustawy, aby w ten sposób zapobiegać rozlewaniu się miast i przeciwdziałać rozpraszaniu zabudowy w miastach.