ZMP walczył 3 października na posiedzeniu sejmowej podkomisji, która pracowała nad projektem ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, o zmiany w Karcie Nauczyciela.

Podkomisja, której członków wyłoniono z Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, rozpatrywała przygotowany w MEN projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Projekt ustawy (w załączeniu) dotyczy finansowania oświaty (dotacje na podręczniki, relacje między JST oraz relacje samorząd i szkoły niepubliczne) i Karty Nauczyciela. Sejmowa Podkomisja nie zgodziła się 3 października na wykreślenie z projektu zapisów nowelizujących Kartę Nauczyciela, czego chciała opozycja, która apelowała o kompleksowe zmiany. Ostry sprzeciw wobec zmian zgłaszały związki zawodowe.

Przeciwko wykreśleniu zapisów nowelizujących KN był Marek Wójcik, pełnomocnik Zarządu ZMP ds. legislacyjnych. Przypomniał, że od wielu lat środowiska samorządowe wnosiły propozycje kompleksowej nowelizacji Karty Nauczyciela. Związek popiera jednak zmiany, które są w tej chwili proponowane, bo chociaż nie załatwiają wszystkich problemów (dodatki niektóre zostają), ale po raz pierwszy od kilkunastu lat mamy do czynienia z tego typu zmianą i warto dokonywać na bieżąco potrzebnych korekt dotyczących KN.

Zgodnie z projektem wydłużona zostanie podstawowa ścieżka awansu zawodowego nauczycieli z 10 do 15 lat, ale będzie też możliwość jej skrócenia lub wydłużenia. Każdy z nauczycieli będzie też podlegał co trzy lata ocenie pracy. Wprowadzony zostanie nowy dodatek w wysokości 16 proc. kwoty bazowej (określanej w ustawie budżetowej) dla wyróżniających się nauczycieli dyplomowanych z co najmniej 3-letnim okresem pracy od momentu nadania stopnia dyplomowanego. Jednocześnie zlikwidowanych zostanie większość obecnych dodatków; dotyczyć to będzie nowo zatrudnionych, osoby obecnie zatrudnione zachowają je.

W projekcie określony został również tygodniowy obowiązkowy wymiar pensum, czyli godzin bezpośredniej pracy z uczniami dla pedagoga i psychologa szkolnego logopedy, psychologa i doradcy zawodowego, a także terapeuty pedagogicznego, w wymiarze do 22 godzin tygodniowo. Ujednolicone zostanie również pensum - w wymiarze do 20 godzin tygodniowo dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

W projekcie przewidziano też zmiany w zakresie udzielania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia. O jego potrzebie orzekać będzie lekarz medycyny pracy, a nie, jak dotychczas, lekarz pierwszego kontaktu.

Podczas pracy podkomisji zgłoszono kilkaset poprawek. Otwartą kwestią jest finansowanie dokształcania nauczycieli (do tej pory 1% subwencji, propozycja - 0,8% i zmiana dotycząca sposobu finansowania przez wojewodów – na 12 500 etatów). Kontrowersyjna jest propozycja zmiany dotycząca dotacji dla szkolnictwa niepublicznego. Ze względu na duże zmiany w wysokości dotacji w ciągu roku - szczególnie w szkolnictwie dla dorosłych - proponuje się ograniczyć maksymalnie wysokość tych zmian - do 50% w „górę” i 25% „dół” (wcześniej uzgodniono 50%). W tej ostatniej sprawie minister A. Zalewska argumentowała, że nawet jeżeli pojawią się jakieś nieprawidłowości w działaniu szkół, to w obronie dzieci nie można ryzykować tak dużym obniżeniem dotacji.