Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił trzy konkursy dot. edukacji ekologicznej. Pierwszy nabór ruszy już 21 sierpnia. Łącznie w puli jest 36 mln zł.

Jak poinformował NFOŚiGW, w ramach trzech naborów z programu priorytetowego Edukacja ekologiczna o wsparcie mogą ubiegać się przedsięwzięcia wpływające na świadomość ekologiczną i kształtowanie postaw poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Fundusz dofinansuje wydawnictwa prasowe, ekologiczne centra edukacyjne oraz programy aktywnej edukacji.

Najdłużej, bo od 21 sierpnia do 27 grudnia 2017 r., przyjmowane będą wnioski na pomysły dotyczące wydawnictw prasowych, które w całości poświęcone muszą być ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. Na ten cel zarezerwowano 2 mln zł dotacji i 600 tys. zł pożyczek.
Beneficjentami działania mogą być zarejestrowane na terenie kraju osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym prawo polskie przyznaje osobowość prawną, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a także państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

W terminie 1-22 września 2017 r. zgłaszać będzie można natomiast projekty w zakresie wyposażenia i doposażenia oraz adaptacji, remontu i rozbudowy centrów edukacyjnych poświęconych zagadnieniom ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. O wsparcie w tym zakresie mogą ubiegać się m.in.: instytuty badawcze, uczelnie wyższe, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych i jednostki samorządu terytorialnego. Budżet tego naboru to 15 mln zł dotacji oraz 1,7 mln zł pożyczek.

Ostatni z naborów w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna dotyczy programów aktywnej edukacji, które powinny być prowadzone w oparciu o zajęcia terenowe służące do pozyskiwania informacji niezbędnej w kolejnych etapach realizacji programu edukacyjnego. Chodzi o takie formy działań jak np.: warsztaty, konkursy, imprezy edukacyjne czy aplikacje mobilne.